Ensam- och samboende män och kvinnor (SNAC-K)

Författare: 
Bettina Meinow
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Rapporten är en fördjupad analys av data från den första SNAC-K baslinjeundersökningen på Kungsholmen-Essingeöarna, utifrån ett genderperspektiv. Ett centralt syfte med SNAC:s vårdsystemdel är att registrera olika faktorer som har betydelse för tilldelningen av offentliga vård- och omsorgsinsatser. En bakgrundsfaktor som i hög grad påverkar äldres livssituation är kombinationen av kön, och om man är samboende eller ej.

I rapporten redovisas vårdberoende, vårdinsatser, socialt stöd och konsumtion av hälso- och sjukvård för personer 65 år och äldre med långvarig vård och omsorg enligt SoL och HSL med avseende på könsskillnader och skillnader mellan ensam- och samboende vårdtagare

Rapport nr 2002:9
SNAC-rapport nr 2