Doktorn kommer men vad kan hon göra?

Författare: 
Ingrid Hjalmarson, Jenny Österman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f) i Stockholms läns landsting
utvärderat den första omgången av auktorisation av läkartjänsterna i
kommunernas vård- och omsorgsboenden för äldre, som gjordes våren
2008. HSN-f ville få kunskaper om vilka erfarenheter som fanns både av auktorisationsförfarandet och av innehållet i läkarvården. De ville också få en bild av hur hälso- och sjukvården fungerade i sin helhet i länets vård- och omsorgsboenden.
I uppdraget ingick även att beskriva läkarvården med hjälp av
registerdata.

Rapport nr 2010:12