Demensteam

Författare: 
Ulla Haraldson, Sven-Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Rapporten beskriver demenstean. Begreppet demensteam syftar, i nordisk kontext, ofta till ett tvärprofessionellt team som arbetar konsultativt och individuellt. Teamets uppdrag är att underlätta att personer med demenssjukdom får en tidig diagnos. De ska också bistå i detta arbete, och att via handledning, utbildning och individuella kontakter se till att den demenssjuke personen och närstående får stöd.

Rapport nr 2009:09