De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella indikatorer

Författare: 
Sven-Erik Wånell, Bettina Meinow och Ulla Höjgård
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2011

Regeringen beslöt vid början av 2011 att genomföra en flerårig satsning för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen ett av de uppdrag som myndigheten fick av regeringen i juni 2011 med anledning av satsningen. Uppdraget gick ut på att ta fram indikatorer för att följa de mest sjuka äldre personernas vård och omsorg samt att göra en nulägesbeskrivning utifrån dessa indikatorer.

Projektledare är Ulla Höjgård. Anna Bennet och Erik Onelöv har tagit fram och analyserat uppgifter ur Socialstyrelsens patient-, läkemedels- och socialtjänstregister. Sven-Erik Wånell och Bettina Meinow vid Stiftelsen Äldrecentrum och Ulla Höjgård vid Socialstyrelsen har författat rapporten.

Mårten Lagergren vid Stiftelsen Äldrecentrum har utifrån den longitudinella befolkningsstudien Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) beskrivit de mest sjuka äldres funktionsförmåga och behov av stöd och hjälp. Ansvarig enhetschef vid Socialstyrelsen är Mona Heurgren.

I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen ett antal indikatorer som kan användas på nationell, regional och lokal nivå för att följa utvecklingen av de mest sjuka äldres vård och omsorg. Redovisningen innehåller också en beskrivning av nuläget utifrån dessa indikatorer.

Beskrivningen bygger på indikatorer som Socialstyrelsen tidigare har använt för att följa utvecklingen av hälso- och sjukvården (1) och äldres vård och omsorg (2-4). Uppgifterna till vissa av de indikatorer som vi redovisar i denna rapport bygger på uppgifter för gruppen de mest sjuka äldre. Dessa uppgifter kommer från Socialstyrelsens patient-, läkemedels- och socialtjänstregister.

Artikelnr 2011-12-6 - Publicerad www.socialstyrelsen.se, december 2011