Biståndshandläggning - ett (o)möjligt uppdrag

Författare: 
Eva Norman, Pär Schön
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Rapporten är en en översikt, kunskapsinventering, av den forskning som har gjorts om  biståndshandläggarnas yrkesroll och biståndshandläggningens organisering. Basen för rapporten är akademiska avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter från större forskningsprojekt i Sverige, men även andra skandinaviska länder.

Biståndshandläggning inom äldreomsorgen infördes i socialtjänstlagen 1982. Sedan dess har biståndsbedömning och biståndshandläggning som yrke utvecklats och förändrats.

Rapport nr 2005:4