Att ta tillvara vårdbiträdenas kunskaper i biståndsbedömning

Författare: 
Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Rapporten handlar om ett projektet  ”Ny arbetsmodell för beställare och utförare inom äldreomsorgen”,  i Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm. En ny arbetsmodell för beställare och utförare har provats, där biståndshandläggarna i samarbete med vårdbiträdena utreder brukarnas behov av hjälp och stöd från hemtjänsten. Projektet belyser brukarnas inflytande över hemtjänsten samt det viktiga samarbetet mellan vårdbiträden och biståndshandläggare. De olika yrkesgruppernas kunskaper kompletterar varandra i arbetet med att utreda och tillgodose brukarnas behov inom de befintliga resurserna.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Kompetensfonden utvärderat projektet under perioden maj 2006 till och med december 2006.

Rapport nr 2007:11