Att sätta spår i verksamheten

Författare: 
Lars Sonde
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning utvärderat ett stimulansmedelsprojekt på
Hornskrokens vård- och omsorgsboende, som är ett boende för personer med
demenssjukdom. Utvärderingens fokus ligger på effekter i form av förändrat arbetssätt och hur erfarenheterna från projektarbetet kan användas i framtida utbildnings- och utvecklingsinsatser i stadsdelen. Data har till stor del inhämtats i form av intervjuer med personer centralt på förvaltningen, projektansvariga, chefer samt omsorgspersonal på boendet.

Rapport 2010:15