Analyser av flöden mellan olika boendeformer

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Lena Lundberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

I rapporten presenteras först en sammanställning av flödena mellan boendeformer årsvis, och även totalt under åren 2001 – 2004. Därefter jämförs flyttare från ordinärt boende och serviceboende till särskilt boende med heldygnsomsorg, med kvarboende personer. Jämförelsen avser dels faktorer som beskriver funktionsnedsättning och personligt vårdberoende, dels omgivningsförhållanden såsom graden av bostadsanpassning och förekomst av anhöriginsatser. Jämförelsen utgår även från de kommunala insatserna i form av hemtjänst.  Som avslutning redovisas också jämförelser mellan flyttare och kvarboende när det gäller utvecklingen av funktionsnedsättning över ett resp. två år. 

Rapport nr 2006:3
SNAC-K rapport nr 11