Äldreomsorgens ”debutanter”

Författare: 
Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2013

SNAC – The Swedish National Study on Ageing and Care – är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre, som initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien, som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

Med utnyttjande av longitudinella data som insamlats i SNAC-K, vårdsystemdelen, belyses i denna rapport utvecklingen med avseende på omsorgsbehov och beviljade insatser under sex år för de personer som ett visst år för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet – äldreomsorgens "debutanter".

En debut i äldreomsorgen kan sägas markera inträdet i den fjärde åldern. Analysen visar att detta i allmänhet sker vid hög ålder – för de boende på Kungsholmen som genomsnitt 84 år. Den tid man är i detta skede av livet är också förhållandevis kort. Efter tre år har hälften av äldreomsorgens "debutanter" avlidit och efter sex år återstår inte mer än en fjärdedel. Knappt en fjärdedel av "debutanterna" kommer direkt till särskilt boende med heldygnsomsorg och efter sex år finns där närmare hälften av de överlevande.

SNAC-k rapport nr 21

Rapportnr 2013:7