Äldre med psykiska funktionshinder

Författare: 
Birgitta Ljungdahl, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Kartläggningen ska bland annat fungera som underlag för att utveckla olika stödinsatser för målgruppen äldre med psykiska funktionshinder. Undersökningen belyser de äldre psykiskt funktionshindrades situation socialt och de insatser som erhålls från äldreomsorgen idag. Fokus ligger också på målgruppens behov, vad den önskar. Det framkommer bland annat att de psykiskt funktionshindrade är en heterogen grupp med skiftande sjukdomsbild, behov och socialt kontaktnät. De insatser som erbjuds från äldreomsorgen skulle kunna vara mer inriktade mot den enskildes funktionshinder.

Rapport nr 2009:5