Om Äldrecentrum

Äldrecentrum startades 1986, stiftare är Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och Stockholms stad. Stiftelsens styrelse utses av Regionfullmäktige i Stockholm och Stockholms stads kommunfullmäktige.

Stiftelsens uppdrag
Äldrecentrum är en stiftelse som enligt sina stadgar syftar till att ”förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället samt att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres förhållanden, i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av andra kommuner eller organisationer”.

Äldrecentrums vision
Genom kunskap och oberoende ska Äldrecentrum vara den ledande FoU-verksamheten inom äldreområdet. Äldrecentrum arbetar med frågor som rör äldres situation i samhället ur ett brett perspektiv. Dit hör kunskap om åldrande och vård och omsorg om äldre, men också äldres situation i relation till samhällsutveckling, innovation, och av förebyggande insatser. Genom forskning  och utvecklingsarbete kan Äldrecentrum bidra med den vetenskapliga basen för kunskapsutveckling inom dessa områden. Förutom att öka kunskapen om äldres levnadsförhållanden ska Äldrecentrum stärka nyttiggörandet av kunskap. Detta sker dels genom stöd  till implementering och genom att vårt kommunikationsarbete .

Äldrecentrums verksamhet

FoU-verksamhet
Forskning och utvecklingsarbete (FoU) har som syfte att stötta verksamhetsutveckling vilar på vetenskaplig grund. Äldrecentrum genomför utvärderingar och ger stöd till utveckling av nya arbetssätt och tjänster inom stadens och regionens verksamheter som rör äldre. Ett utvecklingsprojekt kan starta i liten skala, för att med FoU-verksamhetens stöd undersöka genomförbarhet och effekter. Andra verksamheter kan sedan dra nytta av dessa erfarenheter och FoU-verksamheten kan gå från utvärdering och effektutvärdering till stöd till implementering.

Forskning
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram Äldrecentrums forskningsagenda med syfte att ge långsiktigt stöd till verksamhetsutveckling. Forskningsverksamheten ska utgå från de utmaningar som stiftarna står inför och de frågeställningar som stiftarna prioriterar. Äldrecentrum har länge ingått i goda samverkansallianser med akademin, inte minst med Ageing Research Center vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet, och vi strävar efter gott samarbete med akademin, både regionalt och nationellt. Ambitionen är att samarbete med de främsta vetenskapliga experterna på aktuella områden.
 
Stöd till implementering
En förutsättning för att ny kunskap ska användas i praktiken och nå brukaren är effektiv implementering. Implementeringsforskning visar tydligt att det inte räcker med informations- eller utbildningsinsatser för att uppnå hållbar förändring. I grunden handlar implementering om beteendeförändringar hos varje person som ska arbeta enligt en ny rutin, ett nytt arbetssätt eller ska använda en ny metod. För att åstadkomma hållbar förändring, krävs att den som leder förändringsarbetet besitter både kunskap i implementeringsmetodik och tålamod. Äldrecentrum arbetar nu med att utveckla sina arbetssätt för att ge stöd till implementering.

Regionalt FoU-arbete
Att förstärka det samarbete med de tre övriga FoU-enheterna inom länet som arbetar med frågor som rör äldres situation i samhället är en strategiskt viktig satsning för Äldrecentrum. Liksom att utveckla samarbetet med exempelvis FoUU Tema Åldrande vid Karolinska sjukhuset och Akademiskt primärvårdscentrum. Äldrecentrum ingår i den Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS)  för Stockholms län tillsammans med länets övriga FoU-enheter, Storsthlm och Socialförvaltningen, Stockholms stad.

Samverkan med andra aktörer
Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum  delar lokaler och det finns goda förutsättning att fördjupa samarbetet oss emellan. Civilsamhällets organisationer med inriktning mot äldres situation i samhället utgör också en viktig sektor och naturlig samtalspart för Äldrecentrum, inte minst genom samarbetet med pensionärsorganisationer. Detta samarbete värnar Äldrecentrum.

Kommunikation
De primära kommunikationskanaler som enheten kommunicerar genom är idag två webbplatser (www.aldrecentrum.se och www.aldreicentrum.se), nyhetsbrev, tidskriften Äldre i Centrum, och sociala medier (Facebook och Twitter).