Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Det är namnet på en aktuell rapport som tagits fram vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. I rapporten, som bygger på en enkät från 2005 och 2015, redovisas hur personalens arbetssituation inom äldreboende och hemtjänst har påverkats under det senaste decenniet.

I rapporten framkommer att hälften av de som arbetar inom äldreboende i Sverige år 2015 uppger att de allvarligt funderat på att sluta i arbetet. År 2005 var det 40 procent som svarade samma sak. För hemtjänst är siffrorna 46 procent år 2015 jämfört med 40 procent 2005.

Det är fler som allvarligt fundera på att sluta i arbetet i Sverige jämfört med övriga Norden. Sammantaget (både inom hemtjänst och äldreboenden) är det 49 procent som funderat på att sluta år 2015, jämfört med övriga Norden där 39 procent uppger att de funderat på att sluta.

Rapporten presenterades av professor Marta Szebehely och doktorand Rebecka Strandell (bilden) vid ett frukostseminarium hos Stiftelsen Äldrecentrum den 16 maj.

Äldreomsorg i förändring
‒ Äldreomsorgen är en verksamhet under stark förändring. Exempelvis har mer än var fjärde äldreboendeplats försvunnit sedan år 2000 och vi ser allt sjukare äldre som behöver hjälp både i äldreboenden och i hemtjänsten, säger Marta Szebehely.

Anställningsförhållandena varierar i Norden
‒ Vi ser sämre anställningsförhållanden i Sverige än i resten av Norden. Delade turer finns exempelvis i stort sett bara i Sverige, säger Marta Szebehely.

I Sverige arbetar drygt var tionde anställd inom den svenska äldreomsorgen delade turer varje vecka. I Danmark och Norge är det bara ett par procent som arbetar delade turer, i Finland något fler.

Andelen som svarar att arbetstiderna inte passar bra ihop med familjelivet och andra aktiviteter har ökat i Sverige mellan åren 2005 och 2015. År 2015 är också andelen klart högre i Sverige än i resten av Norden.

Fler hjälptagare
Rapporten visar att antalet personer som en anställd inom hemtjänsten hjälper under ett arbetspass har ökat påtagligt, från att år 2005 ha varit i genomsnitt 8,6 hjälptagare på vardagar dagtid, jämfört med 11,8 personer år 2015.

Studien tar också bland annat upp områden som arbetsbelastning och upplevelsen av handlingsutrymme och tillit i arbetet samt hur personalen ser på stöd och utvecklingsmöjligheter.

Fakta om studien
Rapporten ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg” av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell bygger på den nordiska enkätstudien NORDCARE. Enkätstudien genomfördes första gången 2005 och omfattade då personal i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 2015 genomfördes enkätstudien på nytt i de nordiska länderna. Enkäten har skickats till medlemmar i de nordiska kommunalarbetarförbunden.