Utbildningsprojekt inom kommunikation prioriteras

Inom ramen för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums projekt SpråkSam och ArbetSam, har språkombud och reflektionsledare utbildats på omsorgens arbetsplatser i stockholmsregionen. Dessa har, tillsammans med verksamhetschefen, ett ansvar att utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser.

Stiftelsen Äldrecentrum genomförde under hösten 2015 tillsammans med Svenskt Demenscentrum en vidareutveckling av den tidigare genomförda språkombudsutbildningen. Uppdraget genomfördes i samverkan med Föreningen Vård- och omsorgscollege och finansierades med statsbidrag från Skolverket.
Samtidigt utvecklades och genomfördes inom samma uppdrag en utbildning för språkombudsutbildare, det vill säga lärare som lokalt i sin tur kan utbilda språkombud.
22 personer från 10 regioner inom Vård- och omsorgscollege deltog i utbildningen under hösten 2015 och har nu påbörjat utbildning av språkombud i sina respektive regioner. Utbildningen genomförs enligt konceptet "Blended Learning" vilket innebär att en del av utbildningen genomförs i form av fysiska träffar och andra delar digitalt via slutna Facebook-grupper. För mer information om utbildningen se: https://www.vo-college.se/sprakombud.

En annan del i uppdraget var att utveckla ett språkstöd för den webbutbildning inom demens som Svenskt Demenscentrum tidigare utvecklat på Socialstyrelsens uppdrag, Demens ABC. Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig till personal inom vård och omsorg, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Resultatet är en arbetsbok, läs mer här >>

Våren 2016 beviljades ytterligare medel från Skolverket för att under året utvärdera och kvalitetssäkra den nya språkombudsutbildningen samt språkstödet till Demens ABC. Fem pilotutbildningar pågår nu, i Skåne, Vetlanda, Tingsryd, Östersund och Linköping.

Dessutom pågår under hösten två utbildningar på Stiftelsen Äldrecentrum för språkombudsutbildare med sammanlagt 47 deltagare som blir färdiga i december 2016. Utbildningarna sker i samverkan med Vård- och Omsorgscollege. Här nedan syns deltagare från ett av de första kurstillfällena.