TDAR – ett pärlbandsprojekt”TDAR — Transfer and Development of ArbetSam Results”beskriver ett vidareutvecklingsprojekt inom Programmet för livslångt lärande som pågick 2013—2015. TDAR byggde vidare på ett mångårigt utvecklingsarbete om språkutveckling, kommunikation och kompetensutveckling för anställda inom

Stockholms läns äldreomsorg. Utvärderade resultat byggdes in i nya satsningar, så kallade”pärlbandsprojekt”.

 

I projekten utvecklades metoder som inspirerar och stöttar språkutveckling och arbetsplatslärande. Genom TDAR spreds metoderna till parter i andra länder som tillsammans med de svenska parterna kunde förbättra och vidareutveckla dem. I samverkan med föreningen Vård- och omsorgscollege tas nu projektresultaten tillvara och sprids nationellt.

 

”TDAR — Transfer and Development of ArbetSam Results” riktar sig i första hand till beslutsfattare, administratörer och andra intresserade av arbetslivsutveckling, språk och integration. Broschyren TDAR — Transfer and Development of Arbetsam Results — ett pärlbandsprojekt som del i ett långsiktigt utvecklingsarbete har tagits fram av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2016.

 

Ladda ner broschyren>>