Riv barriärerna mellan sfi och arbetslivet

”SFI. Svenska för invandrare, yrkesutbildningarna och arbetslivet måste börja samarbeta om vi ska kunna möta de stora utmaningar som den stora flyktingströmmen medför. Dessutom behöver vi ompröva våra attityder. Vi har alla ett ansvar att stötta de nyanländas språkutveckling”, skriver Bengt Larsson, utvecklingschef på Äldrecentrum, i en debattartikel i Dagens samhälle idag.

Som säkert många uppmärksammat har debattsidorna de senaste veckorna varit fyllda med utspel om vad som krävs för att nyanlända ska kunna komma in i det svenska samhället. Bland annat vill Svenskt Näringsliv, Liberalerna och Centerpartiet sänka ingångslönerna för att minska trösklarna till arbetslivet.

”Men det krävs mer än jobb för att komma in i det svenska samhället och lära sig det nya språket”, menar Bengt Larsson.

I artikeln tar han upp exempel från forskningsstudier och arbetsplatser som visar på att interaktionen mellan sfi-studenter och deras handledare och arbetskamrater under en arbetsplatspraktik språkmässigt är mycket begränsad. Slutsatsen är att varken praktik eller arbete automatiskt leder till språkutveckling.

Men det finns även goda exempel, bland annat inom vård och omsorg, där arbetsplatser samarbetat med SFI och fått mycket lyckade resultat. Dessa metoder har nu spridit sig vidare till Spanien, Tyskland, England, Belgien och Polen, skriver Bengt Larsson vidare.

Ett sådant exempel är Föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-college) som är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildning. Föreningen arbetar för en arbetslivsanpassad och attraktiv vård- och omsorgsutbildning.

”VO-college har nyligen utbildat 21 språkombudsutbildare som sin i sin tur ska utbilda språkombud i 10 regioner. Ombuden ska ge språkstöd till dem som behöver det, men också bidra till att öka den språkliga medvetenheten på arbetsplatserna. Språkombuden kan underlätta när nyanlända nu via snabbspår ska komma in på arbetsplatserna”, fortsätter Bengt Larsson.

Kunskap, erfarenhet och beprövade metoder från fungerande samarbeten på olika arbetsplatser för att främja vuxnas lärande av ett andra-språk finns således redan idag.

”Nu är det dags att skapa rätt politiska förutsättningar och undanröja strukturella hinder. Men vi får inte heller glömma att det även handlar om attityder. Såväl chefers som medarbetares stöd är avgörande för individernas och arbetsplatsens språkutveckling”, avslutar Bengt Larsson.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagens samhälles webbplats>>