Rapport om äldre stockholmares syn på sitt boende och utformning av trygghetsboende med aktivitetscentra

De flesta stockholmare mellan 75 85 år trivs och känner sig trygga i sin nuvarande bostad. Trots tilltagande behov av vård och omsorg vill nästan alla bo kvar. Nästan en tredjedel är beroende av hjälpmedel inomhus och 40 procent beroende av hjälpmedel utomhus. Det visar en ny rapport från Stiftelsen Äldrecentrum.

Rapporten är framtagen på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad. Syftet var att se hur äldre ser på sitt boende och på olika boendealternativ med betoning på ett förslag att utveckla trygghetsboenden och kombinera dem med aktivitetscentra. Än så länge finns det cirka 600 trygghetslägenheter i Stockholm.

‒ Resultatet både från enkäten och intervjuerna visade att de flesta trivdes och kände sig trygga i sin nuvarande bostad. Många hade bott där en lång tid. Vid intervjuerna framkom att trots tilltagande behov av vård och omsorg ville nästan alla bo kvar i sin nuvarande bostad. Men de var införstådda med att en flytt skulle kunna komma att bli aktuell senare, om de inte skulle klara sig själva, säger Ingrid Hjalmarson, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Nästan en tredjedel uppgav i enkäten att de var beroende av hjälpmedel inomhus i sin nuvarande bostad och 40 procent var beroende av hjälpmedel utomhus. Hälften av dem som besvarade enkäten uppgav att de var tvungna att gå i trappor för att komma ut ur bostaden. Tre procent uppgav att de inte alls kunde gå ut. Följden blev att de hade svårt att delta i olika sociala sammanhang. Svårigheter att förflytta sig medförde också att flera kände sig ensamma och isolerade. Det var också den vanligaste orsaken till att vilja flytta.

Enkätsvaren visade att en fjärdedel stod i någon form av bostadskö. Det innebär att cirka 9 000 stockholmare mellan 75 – 85 år står i någon form av bostadskö, varav hälften står i kö till seniorboende alternativt trygghetsboende.

‒ Vanligaste orsaken till att vilja byta bostad var, ”att planera för framtiden”. Andra orsaker var nedsatt funktionsförmåga och att de ville slippa trappor, säger Jenny Österman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

God idé att utveckla trygghetsboenden
Stockholms stads förslag till utveckling av det nuvarande trygghetsboendet, till att också innefatta ett aktivitetscentrum uppfattades som en god idé. Av de som besvarade enkäten var två tredjedelar intresserade av att flytta till trygghetsboende med aktivitetscentra. Kvinnor ville i högre utsträckning än män flytta till trygghetsboende, liksom personer som besvärades av ensamhet.

I enkäten framkom att den faktor som hade störst betydelse för intresset att flytta till trygghetsboende var att boendet hade god fysisk tillgänglighet. Närhet till service och kommunikationer var också viktigt.

Enligt enkätsvaren ville de flesta ha två rum med kök och var beredda att betala mellan 6 000 - 8 000 kronor i månaden för en lägenhet i ett trygghetsboende. Flera av de intervjuade hade synpunkter på den höga hyresnivån i trygghetsboende och ville inte betala mer för att bo i trygghetsboende än vad de gjorde i den nuvarande bostaden.

Om studien
Studien "Bostäder anpassade för äldre (2017:4)" baseras på resultaten från en enkätundersökning riktad till 3 500 personer i Stockholms stad mellan 75 och 85 år, intervjuer med 30 personer 75 år eller äldre, samt ett gruppsamtal med kommunstyrelsens pensionärsråds boendegrupp (KPR). Enkäten besvarades av 2 438 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 procent.