Nyheter

2020-03-20
"Mer information behövs om boendeformer för äldre"

Över en fjärdedel av alla äldre vill flytta till en annan bostad. Några av de boendetyper som finns för äldre i dag, utöver bostads- och hyresrätter och hus, är bland annat seniorboende, trygghetsboenden och omsorgsboenden. Samtidigt finns det för lite information om vilka boendealternativ som är tillgängliga och vad som krävs för att vara behörig. 

Foto: Kungliga tekniska högskolan

Om detta och mycket mer berättade Maria Kulander, adjunkt vid Högskolan i Gävle, fil lic i fastigheter och byggande vid Kungliga tekniska högskolan, under terminens andra föreläsning i serien Samhället & äldre om hur vi vill bo när vi blir äldre och varför.

Bostadsmarknaden för äldre är uppdelad i den vanliga marknaden, med bostadsrätter, hyresrätter och eget, och specialiserade boenden: seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden. Vad som är gemensamt för de specialiserade boendeformerna är att bostäderna är anpassade för äldre, men för att få behörighet till vård- och omsorgsboende krävs ett beslut från biståndshandläggare.

I en enkätstudie som Maria Kulander har varit med och genomfört visade det sig att 26–27 procent av de tillfrågade mellan 65 och 85 år ville flytta till ett annat boende. Av de dessa föredrog majoriteten seniorboenden.

Givet att man har sagt att man vill flytta så är sannolikheten att flytta till ett seniorboende cirka 50 procent och ökar vid god ekonomi eller när man är över 85 år. Därefter är det mest sannolikt att flytta till hyresrätt. Även trygghetsboenden är efterfrågade. Däremot är det ingen som flyttar till hus, snarare från hus.

Mellan kommuner är det skillnaderna mellan bostäder stora både gällande kötid och antal. I glesbygder är det oftast överskott på bostäder, medan det i storstäder är efterfrågeöverskott. Dessutom finns det en större chans i glesbygd att få flytta till trygghetsboenden tidigare tack vare att det finns lediga bostäder.

Men det finns generellt dålig kunskap om utbudet av bostäder för äldre och informationsspridningen är bristande. Enligt Maria Kulander krävs mer proaktiv information till de äldre om vilka boendeformer som finns, ekonomiska subventioner till äldre som vill flytta till ett mindre boende och flexibla boendelösningar så att man kan bo kvar i samma område och bevara sociala kontakter.

Se hela föreläsningen här nedan: 

Material

Maria Kulanders presentation hittar du här: 
Hur vill man bo när man blir äldre och varför?

2020-03-12
Välkommen till Äldre i Centrums nya webbplats

Efter mer än tio år tar vi farväl av tidningen Äldre i Centrums gamla webbplats och lanserar en ny. Med ett modernare och tydligare användarsnitt och nya funktioner hoppas vi att det blir lättare att ta del av tidningens innehåll. En annan nyhet för i år är att pdf-versionerna av tidningen kommer att vara upplåsta och tillgängliga för alla att läsa – även de kommande numren, man behöver alltså inte vara prenumerant. 

Välkomna att besöka webbplatsen på aldreicentrum.se! E-tidningarna kan ni hitta här: aldreicentrum.se/e-tidning

Eventuella buggar kan förekomma och rapporteras då till info@aldreicentrum.se.

Kontakt

Vid frågor eller för att rapportera eventuella buggar, kontakta:
info@aldreicentrum.se

2020-03-03
Vetenskapligt supplement i Äldre i Centrum

Från och med i år kommer ett vetenskapligt supplement att komplettera vår tidskrift Äldre i Centrum. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade forskningsresultat på svenska från både akademin och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet. Manusskript tas emot löpande från och med nu fram till 16 augusti. En första utgåva av det vetenskapliga supplementet är planerad tillsammans med Äldre i Centrum nummer 4/2020 som släpps den 27 november. 

Äldre i Centrum är en nationell, populärvetenskaplig tidskrift med fokus på forskning och utvecklingsarbete inom äldre- och åldrandeområdet. Tidskriften ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, med stöd av Forte. Den kommer ut fyra gånger per år. Nu startar vi ett återkommande vetenskapligt supplement till tidskriften, med en planerad första utgåva tillsammans med Äldre i Centrum nr 4/2020.
 
Syftet med det vetenskapliga supplement är att tillgängliggöra forskningsresultat på svenska om äldre personers levnadsbetingelser, hälsa och situation i samhället för en bred publik av praktiker och kliniker, beslutsfattare, en intresserad allmänhet och inte minst äldre personer själva. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade bidrag från både akademin och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.
 
Att tillgängliggöra resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten på svenska främjar långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad. Möjligheten att publicera fackgranskade texter kan både stimulera forskningen inom äldreområdet och synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen.
 
Vi välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre och åldrande, från det biologiska åldrandets processer till frågor som rör vård, omsorg och välfärd för äldre personer. Vi strävar efter att publicera artiklar med hög relevans och användbarhet:
 
 • Originalartiklar som presenterar resultat från empiriska studier.
 • Översiktsartiklar/meta-analyser som belyser eller utvärderar publicerade studier/metoder.
 • Teoretiska artiklar som diskuterar generella metodologiska frågor/problem eller utifrån existerande forskning söker utveckla teorier.
Vi tar även emot bearbetningar på svenska av originalmaterial på annat språk (gärna!).
 
Bedömning
Bedömningen av relevans för publicering utgår från fem screeningfrågor som ger vägledning om manuskriptet ryms inom ramen för det vetenskapliga supplements syfte och målgruppernas intressen.
 
 1. Rör frågeställningen äldres levnadsbetingelser och/eller äldres situation i samhället?
 2. Adresserar artikeln en kliniskt/praktiskt relevant och aktuell frågeställning?
 3. Är syfte, frågeställning och metod tydligt beskrivna?
 4. Finns godkännande från etisk kommitté?
 5. Är artikeln välskriven?

För arbetet med att bedöma artiklar för publicering ansvarar ett vetenskapligt redaktionsråd. Varje manuskript granskas dessutom av minst två oberoende ämnesexperter, som också ger förslag på hur manuskriptet eventuellt behöver kompletteras eller revideras. Bedömningen av vetenskaplig kvalitet utgår från vedertagna instrument beroende på typ av studie.

Författaranvisning
Manuskript får i sin helhet inte tidigare vara publicerade eller ingivna för bedömning av annan tidskrift eller förlag. Vi tar däremot gärna emot manuskript baserade på en publicering på annat språk eller som utgör en bearbetning av en mer omfattande rapport på svenska.
 
Om studien inte varit föremål för etisk granskning ska detta motiveras.
 
Manuskriptet ska vara skrivet på svenska. Omfånget begränsas till 5 000 ord inklusive referenser etc.
 
Önskad disposition:
 • Kort sammanfattning (abstract) som redovisar syfte, metod, resultat och slutsatser.
 • Inledning som ger en allmän bakgrundsbeskrivning samt redovisar teoretiska utgångspunkter, syfte, frågeställningar och avgränsningar.
 • Metodbeskrivning som ger möjlighet att bedöma resultatens tillförlitlighet samt upprepning av studien.
 • Redovisning av resultat, förutom i text gärna med hjälp av tabeller/diagram.
 • Slutsatser/diskussion av resultaten i förhållande till studiens syfte samt teori och tidigare forskning.
 • Noter och referenser (Vancouver).
 
Tidplan för publicering
Manuskript tas emot löpande, med sista dag 16 augusti 2020 för publicering med Äldre i Centrum #4/2020. Vi återkommer inom två månader från manusinlämning med besked om accept och eventuellt behov av kompletteringar.
 
Helt färdigt manuskript: 2 november. Utgivningsdag: 27 november.
 
Välkomna att skicka in era manuskript redan nu!

Kontakt

Jonas Nilsson, chefredaktör Äldre i Centrum
jonas.nilsson@aldreicentrum.se
08–690 58 84

Äldre i Centrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm

Material

Information i PDF-format. 

Vetenskapligt supplement

2020-03-02
Ny rapport: Stockholm - äldrevänlig stad

Lars Sonde, utredare och projektledare för Äldrevänlig stad

Äldrecentrum har åt Stockholms stad gjort en baslinjemätning för att undersöka hur äldre personer upplever att det är att åldras i hemstaden. Majoriteten av de tillfrågade som är 65 år eller äldre är mycket eller ganska nöjda med sin stad och stadsdel. Men många äldre upplever otrygghet i närmiljön och tycker inte att deras röster blir hörda. 

Baslinjemätningen bygger på enkäter, intervjuer och gruppsamtal med äldre vid träffpunkter i stadsdelarna, möten med kommunala pensionärsråd och intervjuer med äldre på gator och torg. En befolkningsenkät skickades ut till ett urval äldre i staden utan övre åldersgräns. Idén och arbetssättet är inspirerat av världshälsoorganisationen WHO:s koncept Age-friendly cities and communities.

Svarsfrekvensen på den utskickade enkäten var 66 procent, en siffra som kan jämföras med resultatet från Folkhälsoundersökningen 2014 där andelen istället var 60 procent.

– Trots den höga svarsfrekvensen kan vi konstatera att de som inte har kommit till tals i enkäten är de allra äldsta, den grupp som har relativt dålig hälsa och större funktionsnedsättningar än de yngre äldre. Resultaten måste tolkas med detta i åtanke, säger Lars Sonde, projektledare för undersökningen.

Skillnader mellan stadsdelarna
Över 80 procent av de cirka 2500 personerna som tillfrågades tyckte att Stockholm är en trivsam stad att leva, bo och åldras i. Men skillnaderna är stora mellan de olika stadsdelarna där de som bor i innerstaden är mer positiva än de som bor i de yttre områdena.

Olikheterna gäller även för den upplevde tryggheten i och kring sin bostad. Medan de flesta kände sig trygga i sin bostad, kände många sig otrygga i närområdet, speciellt bland de som bor i de yttre stadsdelsområdena.

Drygt 30 procent i åldern 65–79 och nästan 40 procent av de allra äldsta svarar att det har hänt att de avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli överfallna, rånade eller utsatta för våld. Hälften uppgav att de behövde gå i trappor för att ta sig in eller ut ur sin bostad, något som kan skapa problem med stigande ålder och ökad skörhet.

Sex av tio visste inte vart man vänder sig för att söka hjälp och ännu färre visste vilka insatser man kan söka om. Bara fyra av tio instämde i påståendet att de kände sig ”trygga med att kunna få hjälp den dag de behöver det”.

Svårt att få sin röst hörd
En av de viktigaste frågorna var, enligt utredarna, om de äldre upplevde att de fick sina röster hörda och kunde påverka beslutsfattare. Många äldre vill vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm, men känner inte att de har möjligheten till det.

Även om det finns lokala pensionärsråd behövs det fler direkta kanaler där även de äldre som inte tillhör någon pensionärsorganisation kan lämna sina synpunkter och bli lyssnade på, framgår det i rapporten. Dessutom borde formerna för återkoppling förbättras, det vill säga vad som händer med åsikterna som framförts och i vilken mån de tas till vara.

– Att fånga in de äldres röster ligger också i tiden när samhället står inför demografiska utmaningar som till exempel den ökade livslängden, hemmet som bas och en ökad digitalisering. Detta kräver nya former för delaktighet som kan öka känslan av trygghet och gemenskap. Då är kombinationen av enkäter, intervjuer och gruppsamtal ett bra arbetssätt för att fånga in äldres synpunkter på vad som är viktigt för att nå målet om en äldrevänlig stad, säger Lennarth Johansson, senior rådgivare i projektet.

I videon här nedan sammanfattar Lars Sonde resultaten.

Lars Sonde, utredare och projektledare för Äldrevänlig stad. 

Rapport 2020:1

Kontaktperson

Lars Sonde, utredare på Äldrecentrum och projektledare för baslinjemätningen
Mejl: lars.sonde@aldrecentrum.se 
Tel: 08-690 68 55

2020-02-14
Dags för ny kull 60-åringar på SNAC-K

Sedan 2001 har Äldrecentrum tillsammans med Aging Research Center, ARC, på Karolinska Institutet bedrivit ett omfattande forskningsprojekt för att undersöka hälsan hos personer som är 60 år eller äldre. De Kungsholmsbor som slumpmässigt valts ut att delta i studien får genomgå en gratis hälso- och minnesundersökning och intervjuer. I år är det dags för en ny kull av 60-åringar att bli inbjudna.

Laura Fratiglioni, professor vid ARC och forskningsledare på SNAC-K.

Forskningsprojektet som kallas för SNAC, The Swedish National study on Aging and Care, genomförs på fyra orter i Sverige, varav Kungsholmen är en. Kungsholmsstudien, som kallas SNAC-K, bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging Research Center, ARC, på Karolinska Institutet.

Syftet med projektet är att samla in data om hälsan hos personer som är 60 år eller äldre och se hur den förändras när man blir äldre.

Nu går SNAC-K in i en ny fas och kommer under februari och mars att börja skicka ut inbjudningar till 60-åringar som bor på Kungsholmen och Essingeöarna. Tidigare har SNAC-K bjudit in 60-åringar som föddes under 40- och 50-talet, men nu är det alltså dags att bjuda in de som är födda under 60-talet.

– Urvalet sker slumpmässigt och en utvald person kan inte ersättas med någon annan. Det är därför viktigt med ett hög deltagande i studien så att resultatet ska bli så representativt som möjligt, säger Gunilla Svanhagen, sjuksköterska och samordnare på SNAC-K.

Kostnadsfri hälso- och minnesundersökning
De som väljer att delta kommer att få genomgå en kostnadsfri hälso- och minnesundersökning som utförs av läkare, sjuksköterskor och psykologer. Dessutom ingår det intervjuer där man får svara på frågor sin hälsa och sina levnadsförhållanden. Deltagarna kommer att kunna följas genom deras åldrande med uppföljningar vart sjätte år.

– Vi kan tyvärr inte ge någon ekonomisk ersättning, men de flesta upplever dock sin medverkan som positiv. Om hälsoundersökningen visar på något som behöver åtgärdas, till exempel högt blodtryck, får de information om detta och råd kring medicinsk uppföljning, säger Laura Fratiglioni, professor vid ARC och forskningsledare på SNAC-K.

Data som samlas används sedan i forskning för att öka förståelsen för åldrandet och kunna identifiera strategier som kan leda till förbättrad hälsa och vård av äldre. Det handlar om bland annat kartläggning av riskfaktorer för sjukdomar och nedsatt funktionsförmåga, men också att hitta friskfaktorer som leder till ett gott åldrande.

Hittills har 4 550 personer bosatta på Kungsholmen och Essingeöarna i åldrarna 60 och uppåt deltagit i projektet.

 

Kontakt: Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi och forskningsledare på SNAC-K. laura.fratiglioni@ki.se, 070-773 58 18 

 

Kontakt

Laura Fratiglioni, professor vid ARC och forskningsledare på SNAC-K.

laura.fratiglioni@ki.se 070-773 28 18

2020-02-03
Samhället & äldre: Munhälsans betydelse för ett gott åldrande

forsknings- och utbildningschef Pia Skott, Folktandvården, föreläser på ABF

För 100 år sedan koncentrerade man sig på ungas tandhälsa. Många äldre personer var sedan länge tandlösa och hade lösgom. Numera har tandvården fokus även på äldres tandvård och betonar vikten av en god tandhälsa genom hela livet. Munhälsan har nämligen stor betydelse för det allmänna hälsotillståndet.

Detta och mycket annat berättade Pia Skott, forskningschef och övertandläkare vid Folktandvården när hon föreläste och svarade på frågor vid terminens första öppna föreläsning i serien Samhället & äldre på ABF.

Bara en tredjedel av personer 80+ skattar sin munhälsa som god eller mycket god. Det finns flera faktorer som påverkar ens tandhälsa: biologiska förutsättningar, tränade färdigheter, livsval, livshändelser och olika erfarenheter. Men faktum är att jämfört med förr har vi bättre tänder på ålderns höst. Dagens 80-åringar har i genomsnitt 20 kvarvarande tänder.
 
När man blir äldre försämras ofta slemhinnan och salivfunktionen, tändernas emalj är ofta sliten och käkens funktion och sväljfunktionen försämras. Det är även vanligt med blottade tandhalsar, rotkaries, tandköttsinflammation och  tandlossning. Tandlossning skrämmer många men det är en mycket långsam process, som kan ta 10 - 20 år från de första tecknen. Och Pia Skotts budskap var positivt: Med en liten insats kan man bevara en god tandhälsa livet igenom. Den dagliga munvårdsrutinen bör bestå av 2 minuters tandborstning med 2 centimeter fluortandkräm 2 gånger om dagen. Efter tandborstningen ska man inte skölja med vatten. Det är för att fluoreffekten ska sitta kvar på tänderna.
 
Det finns rätt till särskild tandvård vid långvariga sjukdomar och funktionsvariationer. Många äldre personer med begynnande omsorgsbehov, kan behöva daglig hjälp med att sköta sina tänder.
 
Det absolut viktigaste man kan göra är att man bibehåller kontakten med tandvården.
 
För dig som missade föreläsningen på ABF den 31 januari eller om du vill höra den igen, kan du ta del av den filmade föreläsningen här nedan: 

Här kan du ta del av Pias presentation!2020-01-16
Samhället & äldre: Föreläsning om familjens betydelse - nu finns filmen!

Gerdt Sundström, professor emeritus, Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping höll en välbesökt föreläsning i serien Samhället & äldre å ABF i början av december på temat Den svenska familjen – förtalad, men livskraftigare än någonsin. Missade du föreläsningen, kan du se filmen!

 

Vid föreläsningen gav Gerdt Sundström många exempel från både litteraturen och den svenska historien på hur familjer och familjebildningar sett ut genom århundrandena. Synen på familjen och dess betydelse har skiftat och nu finns en utbredd föreställning om att familjen har minskat i betydelse för många svenskar. Det håller inte Gerdt Sundström med om! Tvärtom vill han visa att när det gäller familjens betydelse i Sverige, är den troligen viktigare än någonsin, inte minst när det gäller familjens roll för omvårdnad och omsorg om våra äldre.

Gerdt Sundströms presentation finns som pdf här!

Missade du föreläsningen den 4 december finns den som film nedan!2019-12-10
Är ni på gång med nya arbetssätt och metoder?

logotyper

Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er? Välkommen att delta i två workshops i mars 2020 där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. Vi välkomnar verksamheter från hela Stockholm och från alla socialtjänstens områden.

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Ett arbetssätt kan till exempel vara utvecklat i ett annat land, i en annan typ av organisation eller för en annan målgrupp. Ofta modifieras arbetssätt mer eller mindre oreflekterat vid införandet, vilket kan innebära en risk för att man inte når de goda effekter som var avsedda.

Vi bjuder in till workshops där ni tillsammans med anställda på FoU:er och forskare från Karolinska Institutet på ett strukturerat sätt får reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden eller arbetssättet och anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt hos just er. Den ursprungliga metoden eller arbetssättet behöver vara beskrivet sedan tidigare, vetenskapligt eller utifrån beprövad erfarenhet.

Hur: I workshopform får deltagarna arbeta med sitt nya arbetssätt eller metod alternativt redan införda arbetssätt som behöver ett ”omtag”. Ni kommer att arbeta utifrån ett strukturerat material och får stöd från FoU:er samt forskare från Karolinska Institutet med att använda materialet. Dessa tillfällen ger en möjlighet att reflektera kring det nya arbetssättet och planera konkret för hur balansen mellan följsamhet och anpassningar bäst görs utifrån den
egna verksamhetens unika förutsättningar.

Tid: Workshop 1: 3 mars kl.13-16. Workshop 2: 25 mars kl.13-16
Vilka: Tre till sex personer från varje verksamhet deltar. Det är viktigt att samma personer deltar vid båda tillfällena. Det är bra om en chef med mandat att fatta beslut relaterat till implementeringsarbetet deltar tillsammans med personer som kommer att använda det nya arbetssättet i praktiken. Verksamhetsutvecklare eller liknande som kommer att vara involverade i implementeringen är också välkomna.


Mer information och intresseanmälan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Helena Strehlenert, helena.strehlenert@aldrecentrum.se, tel. 08-4689625
FOU nu: Charlotte Klinga, charlotte.klinga@sll.se, tel. 072-4539679
FoU Nordväst: Anna Gärdegård anna.gardegard@sollentuna.se, tel. 08-57921224
Karolinska Institutet: Henna Hasson, henna.hasson@ki.se, tel. 072-5259751

Inbjudan i pdf

Workshops arrangeras som en del i forskningsprojektet Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar av evidensbaserade arbetssätt.
Ni kommer ha möjlighet att bidra till forskning genom att svara på enkäter och delta i intervjuer. Deltagande i forskningsdelen är frivilligt.2019-12-03
Stort intresse för Trygg hemgång när länets äldreFoU:er bjöd in

Drygt 100 personer från bl.a. kommunledningar, Trygg hemgångsteam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SKL och  geriatrik, slöt häromdagen upp för att lyssna in och diskutera ämnet ”Trygg hemgång”, vilket syftar till att stärka hemgången för sköra äldre som skrivs ut från sjukhus. Det var Stockholmsområdets fyra äldreinriktade FoU-enheter (FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum), som bjudit till konferens på Ulfsunda slott för att presentera sina studier kring Trygg hemgång, som har genomförts under året.

FoU:erna passade också på att diskutera Trygg hemgång med konferensdeltagarna. Fem teman togs upp. Några av dem handlade om fördelar och nackdelar med hur kommunerna väljer att organisera Trygg hemgång, vilken typ av resultat av Trygg hemgång som kan vara önskvärt och användbart, och vilken typ av stöd som kan eller bör ingå i Trygg hemgång. Eva Lindqvist, FoU-chef på Nestor FoU-center, var en av arrangörerna.

Blev ni som arrangörer klokare av diskussionerna, något exempel?
- Även om jag inte ännu har fått någon helhetsbild av vad som diskuterades under alla teman, fick jag en del insikter i den grupp jag satt, som handlade om målgrupper för Trygg hemgång. Vi diskuterade bland annat vilka grupper som behövde förstärkta insatser från hemtjänst, som inte kom från sjukhuset, och som teamen ofta mötte. Där nämndes bland annat personer med missbruk och de som inte ville ta emot hemtjänst.

Vad blir nästa steg utifrån den här konferensen och de rapporter som FoU-enheterna har skrivit?
- Först och främst vill vi ju rapportera om det som kom ut av denna konferens. Nästa steg skulle kunna bli att jobba vidare med frågor runt trygg hemgång tillsammans med praktiken och våra kollegor på de andra FoU:erna, gärna med fokus på de äldres upplevelse.
 
Rapporterna om Trygg hemgång:
- Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: ”Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande - om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse” Se filmad presentation av rapporten.
 

 
 

- FOU nu: ”Tillsammans för trygg hemgång”  Se filmad presentation av rapporten.
 2019-12-03
Ny rapport: Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

rapport 2019_3 Hur mår stockholmarna efter 65 beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

På uppdrag av Region Stockholm, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES), har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och ARC (Aging Research Center, Karolinska Institutet/Stockholms universitet) skrivit en ny rapport för att kartlägga äldre stockholmares hälsa och levnadsvanor, fördelningen av dessa faktorer i olika befolkningsgrupper samt hur dessa faktorer utvecklats över tid (2002–2018). Rapporten visar att människors hälsa och levnadsvanor skiljer sig mellan olika socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män, samt mellan kommuner och stadsdelar.
– Denna ojämlikhet i hälsa och levnadsvanor återfinns även i den äldre befolkningen, berättar Carin Lennartsson, forskare och projektledare för den nya rapporten.

Vart fjärde år genomförs en enkätundersökning i Stockholms län för att kartlägga stockholmares hälsa och levnadsvanor – en grund för planering av vård, omsorg och förebyggande insatser. Denna rapport fokuserar på personer 65 år och äldre i Stockholms län. Folkhälsoenkäten 2002, 2006 och 2018 hade dock ett ålderstak på 84 år. Beskrivningen av hälsoläget och levnadsvanor för de allra äldsta (85 år och äldre) begränsas därför till åren 2010 och 2014. Utöver att beskriva hälsoläget utgör rapporten även ett viktigt underlag för det kontinuerliga arbetet med att bevaka den äldre befolkningens hälsa och levnadsvanor i webbverktyget Folkhälsokollen som CES gör tillsammans med Äldrecentrum och ARC.
 
Ojämlikhet tidigare i livet påverkar hälsan även som äldre
I Stockholms län år 2018 var det nästan 4 av 10 personer i åldern 65 till och med 84 år som inte ansåg sig ha en bra eller mycket bra självskattad hälsa. Andelen med dålig hälsa har minskat något sedan 2002.

– Eftersom det 2018 finns ett ålderstak i enkäten, saknas information om hur de allra äldstas (85 år och äldre) självskattade hälsa har förändrats mellan år 2002 och 2018, berättar Carin Lennartsson.
Resultat från folkhälsoenkäten 2014 visar däremot att 68 procent ansåg sin hälsa vara sämre än bra i åldersgruppen över 85 år. Med stigande ålder ökar också risken att ha flera samtidiga hälsoproblem, sjukdomar och funktionsnedsättningar, så kallad multisjuklighet eller komplexa hälsoproblem.

Studien visar att hälsan (oavsett vilka mått på hälsa som används) försämras generellt med ökad ålder och särskilt kraftigt efter 85 års ålder.

– Vi kan också konstatera att ojämlikheten består: I Stockholms län är ojämlikheten i dödlighet och hälsa tydlig och bestående över tid. Fler individer med hög socioekonomisk position överlever till hög ålder, säger Carin Lennartsson som slår fast att man utifrån rapportens resultat och genom den forskning som har bedrivits och bedrivs, kan se att ojämlikhet i hälsa består upp i hög ålder. Förutom skillnader i livslängd återfinns stora skillnader i så gott som alla sjukdomar och hälsoproblem mellan olika socioekonomiska grupper.
Faktorer som utbildning, det arbete man haft och den inkomst man har är av stor betydelse för hälsa, funktionsförmåga och levnadsvanor. Konsekvenserna av att drabbas av ohälsa är dessutom svårare i de lägre socioekonomiska grupperna. Levnadsvanorna och de sociala förhållanden som framkommit i folkhälsoenkäterna följer samma mönster och utveckling.

Stockholms län är också segregerat, både utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och beroende på vilket födelseland personen har. Utrikesfödda personer och personer med låg socioekonomisk position bor vanligtvis i områden med sämre resurser. Det innebär att länet har mycket tydliga geografiska skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Geografiska skillnader återfinns även i tillgången och nivån på omsorg och hälso- och sjukvård.
 
Hur kan rapportens resultat användas?
– Förhoppningen är att rapporten kan fungera som ett underlag i planeringen av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete riktat mot äldre personer samt i planering av hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen vilket därmed bland annat kan bidra till bättre jämlikhet på hälsoområdet, säger Carin Lennartsson.

En annan förhoppning är att rapporten ska vara av intresse för den hälso- och samhällsengagerade allmänheten.

– Ett första steg för ett strategiskt folkhälsoarbete som syftar till att utjämna hälsoklyftorna i alla åldersgrupper och att skapa ett tillgängligt och inkluderande samhälle för alla, är att kartlägga hälsans och levnadsvanors enskilda och samtida förekomst och utveckling, säger Carin Lennartsson. För att denna ambition även ska inkludera de allra äldsta i samhället behöver kunskap byggas på tillförlitliga och aktuella data om de förhållanden som nu råder för samtliga åldersgrupper. Ett naturligt steg är därför att redan i nästa folkhälsoenkät inkludera den allra äldsta åldersgruppen och anpassa studien därefter.
 

2019-11-07
Ny rapport: För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen

Stiftelsen Silviahemmet utbildar personal inom vård och omsorg av demenssjuka. Äldrecentrum har studerat fyra verksamheter före och efter Silviahemscertifiering för att se hur de har påverkats av certifieringen och funnit att utbildningen är uppskattad, att regelbundet reflektionsarbete är gynnsamt och att målmedveten organisation och engagerat ledarskap är viktigt i förändringsarbetet.

I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom poängteras och definieras rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Sedan 2008 finns möjligheten för verksamheter inom vård och omsorg för personer med en demenssjukdom att genom Stiftelsen Silviahemmet utbilda sin personal i helhetsvård som till stor del tar avstamp i de nationella riktlinjerna. Efter genomgången utbildning och uppstart av reflektionsarbete på enheten erhålls en Silviahemscertifiering.

Certifieringen garanterar att personalen har en gemensam kunskapsgrund, att nya arbetssätt kan etableras och att rutiner för reflektion införts. Silviahemscertifieringen kan därmed ses som ett sätt att utveckla sin verksamhet i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

För att undersöka på vilket sätt utbildning av personal och certifiering av verksamheter enligt Silviahemmets vårdfilosofi har påverkat det dagliga arbetet har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum studerat fyra olika verksamheter före och efter Silviahemscertifiering.
I rapporten framkommer bland annat att utbildningen är uppskattad och att det krävs målmedveten organisation och engagerat ledarskap för att förändra arbetssätt på en arbetsplats. Regelbundet arbete med reflektion har också visat sig vara värdefullt för det praktiska arbetet.

 

Här finns rapporten För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen

2019-11-06
Äldrecentrum söker en utredare med forskarkompetens och en controller

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum söker nu två nya medarbetare: en controller på halvtid och en utredare med forskarkompetens på heltid! Läs mer nedan och varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om Äldrecentrum:
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum som bidrar med forskning och kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället. Äldrecentrums stiftare är Region Stockholm och Stockholms stad. Äldrecentrums uppdrag är att verka för att förbättra äldres livsvillkor genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för äldre personers situation i samhället, uppdraget består även i att initiera och genomföra forskning och utveckling inom områden som rör äldres livsvillkor. Genom forskning, utvecklingsarbete och stöd till implementering ska Äldrecentrum bidra till kunskapsutveckling och till att välfärdens tjänster vilar på vetenskaplig grund

Vill du bli vår nya controller? 

Vad innebär arbetet?
Du kommer att arbeta med budgetarbete, uppföljning, prognos, redovisning, bokslut och ekonomisk analys. Du samordnar budgetprocessen för styrelsen tillsammans med direktören och följer upp budget, avtal och verksamheter med analyser. Du gör ekonomiska sammanställningar och analyser till planerings- och uppföljningsdokument på egen hand och tillsammans med direktören. Du är huvudskribent för dessa delar i styrelsens verksamhetsplaner, tertialrapporter och årsredovisning m.m.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi och har arbetat med budgetuppföljning, analys, bokslut och redovisning. Du behöver ha några års erfarenhet, gärna från offentliga sektorn antingen inom kommunal verksamhet eller inom hälso- och sjukvård, gärna med inriktning mot frågor som rör äldre.
 
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på utmärkt svenska och med en god stilistisk förmåga. Du har en god analysförmåga och gillar att arbeta med både siffror och ord.
Som person är du analytisk, noggrann och ansvarstagande. Du drivs av att bidra till utveckling och förbättring i verksamheten. Du är kommunikativ och pedagogisk, och i din roll som ekonom är du ett viktigt stöd och bollplank till direktören och styrelsen.
 
Du erbjuds
Är du rätt person för oss erbjuds du en controllerroll inom en liten men spännande FoU-verksamhet. Då urvalet sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan redan idag.
 
Controller
Anställningsform: Visstidsanställning, 24 månader
Anställningens omfattning: Deltid, 50%
Antal tjänster: En
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ort: Stockholm
Diarienummer: 117/2019
Sista ansökningsdag: 2019-11-30, märk din ansökan med "Controller diarienummer 117/2019"
Kontakt: Åsa Hedberg Rundgren: 08-690 58 09  (bortrest fram till 191118) asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se


Annonsen i PDF

**************

Vill du bli vår nya utredare med forskarkompetens?
Äldrecentrum är nu inne i ett spännande utvecklingsarbete som bland annat syftar till att utveckla den vetenskapliga basen för vår verksamhet och söker därför ytterligare en disputerad forskare med kunskap om frågor som berör äldre och som kan komplettera teamets befintliga vetenskapliga kompetens.

Vi ser gärna att de sökande kan stärka Äldrecentrum vetenskapligt inom något av följande områden: kvalitativ och/eller kvantitativ forskningsmetodik (gärna med erfarenhet inom registerstudier), välfärdsteknik/digitalisering, folkhälsa, förebyggande insatser, samverkan. Vi kommer att lägga stor vikt i rekryteringsprocessen på att lyssna in hur sökandes erfarenhet och kompetens kan bidra till utvecklingen av Äldrecentrums verksamhet.
 
Arbetsuppgifter:
Grunduppdraget för utredare med forskarkompetens vid Äldrecentrum är att tillsammans med teamet och beställare initiera, planera och genomföra forskning och utredningsuppdrag och i detta särskilt ansvara för vetenskapliga metodfrågor. Uppdraget innebär också att verka strategiskt för kunskapsutveckling inom äldreområdet i samverkan med andra, både praktik, akademi och andra FoU-enheter. Utredare vid Äldrecentrum har också i uppdrag att kommunicera våra resultat, ge stöd till implementering och därmed verka för att kunskap kommer till användning i praktiken. 
Vi söker dig som har doktorsexamen inom relevant område (exempelvis socialt arbete, medicin, sociologi, pedagogik) och som trivs med varierande arbetsuppgifter, är flexibel och gillar att arbeta i team. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på utmärkt svenska och med en god stilistisk förmåga.
 
Äldrecentrum är en liten organisation där alla förväntas hjälpas åt i stort och smått för att skapa en dynamisk och trivsam arbetsplats. Det är viktigt att du är flexibel och kan hantera såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter. Att ha arbetat inom välfärdssektorn med inriktning mot äldre är meriterande.
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information kontakta Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren: 08-690 58 09, asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se (bortrest till 191118).
Skicka din ansökan med ett personligt brev, tillsammans med CV, senast 2019-11-30 till jobbansökan@aldrecentrum.se. Märk din ansökan "Utredare, diarienummer 118/2019"
Läs mer om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på www.aldrecentrum.se

Utredare med forskarkompetens
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid, 100%
Antal tjänster: En
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Ort: Stockholm
Diarienummer: 118/2019
Sista ansökningsdag:  2019-11-30. (märk ansökan "Utredare, diarienummer 118/2019")
Kontakt: Åsa Hedberg Rundgren: 08-690 58 09 (bortrest fram till 191118)
asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se


Annonsen i pdf

 2019-10-24
Doftsinnet viktigare än vi tror

Dofter har en viktig funktion, både för att öka vår aptit och för att hindra oss från att äta mat som blivit dålig. Det som vi uppfattar som smak, består till största delen av doftämnen. Det märker vi om vi håller för näsan när vi äter eller om vi är förkylda. Då smakar inte maten särskilt mycket.   Om detta och mycket mer berättade Ingrid Ekström, postdoktor och forskare på Aging Research Center (ARC) på Karolinska Institutet, vid onsdagens välbesökta föreläsning, den andra i serien Samhället & äldre på ABF i Stockholm med tema vårt livsviktiga doftsinne. 

Lukter är luftburna kemiska molekyler som färdas från sin källa genom luften till din näsa, där luktslemhinnans nerver innehåller specialiserade receptorer (ca 360) som reagerar på specifikaluktmolekyler. Varje luktmolekyl har sin egen receptor som kan reagera på många olika lukter. Receptorerna skickar sedan signaler in till hjärnan som bearbetar informationen från molekylerna, berättade Ingrid Ekström. 

 

Vår syn på dofter är till stor del kulturellt och socialt inlärd, vilket också förklarar varför vissa med förtjusning äter mat som andra anser luktar mycket illa, fick vi veta. När det gäller ålder och doftsinne är det visserligen så att doftsinnet försämras med stigande ålder, vilket bland annat kan påverka aptiten negativt, men doftsinnet går att träna upp. Foto: Jonas Nilsson

Här kan du ta del av Ingrid Ekströms presentation i pdf-form. 

Se den filmade föreläsningen nedan!

 2019-10-14
Äldrecentrum i FoU-samarbete om fallprevention

Idag publiceras den nya rapporten "Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell". Syftet med projektet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träning förebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende.

 

Studien genomfördes vid FoU Nordost under 2017–2018 med stöd från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, och slutfördes 2019 i samarbete med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Bakgrunden till studien är att det i dag framförallt är de allra mest sköra äldre med stort vårdbehov som får plats på särskilda boenden. Det leder till att gruppen äldre personer som bor i eget  boende med stöd av hemtjänst och vårdinsatser från primärvården ökar. Denna grupp är oerhört viktig att nå med ett förebyggande arbete då bevarande av deras fysiska funktion kan förskjuta behovet av mer omfattande insatser framåt i tiden. 

Att förebygga fall kan göra en stor skillnad eftersom det första fallet har en avsevärd påverkan på den äldres funktionsnivå och framtida hjälpbehov. Om den äldre dessutom drabbas av en fraktur är det ännu svårare att återgå till den tidigare fysiska funktions-nivån. Utöver det mänskliga lidandet innebär också fallen en stor samhällskostnad. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapporterar att kostnaden för fallolyckor uppgår till mellan 12 och 22 miljarder per år beroende på om man räknar med endast direkta eller även inkluderar indirekta kostnader.

I Sverige år 2010 uppskattades 22,4 % av kvinnor och 6,9 % av män över 50 år vara drabbade av osteoporos - en sjukdom som utgör en ytterligare ökad risk för fraktur vid ett fall. Under sin livstid beräknas 50 % av kvinnor och 25 % av män få en osteoporosrelaterad fraktur. Osteoporos är en så kallad tyst sjukdom, vilket betyder att många inte vet om att de är drabbade. Varje år inträffar ca 70 000 osteoporosrelaterade frakturer i Sverige, och denna siffra kommer i och med den åldrande befolkningen att öka framöver.

Det finns ett antal riskfaktorer för osteoporos, varav några är möjliga att förebygga, såsom fysisk inaktivitet, tobaksrökning, alkoholintag och inadekvat nutrition. När det gäller fysisk aktivitet rekommenderas framför allt muskelstärkande och skelettbelastande aktiviteter. För individer med manifest osteoporos rekommenderas utöver detta även balansträning för att minska risken för fall och därmed minska risken för frakturer. Balansträning minskar också risken för andra fallrelaterade besvär och förbättrar gånghastighet och funktion hos personer med osteoporos, på kort såväl som på lång sikt.

För att träning ska vara fallförebyggande bör den innehålla styrketräning och balansträning. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är tillgången till fallförebyggande träning i Sverige låg. Uppdraget för rehabilitering av hemmaboende äldre ligger på primärvårdens fysioterapeuter. För de patienter som inte kan ta sig till mottagningen för att träna regelbundet erbjuds rehabilitering i hemmet. När rehabiliteringsperioden är avslutad får patienten sedan fortsättningsvis sköta sin träning på egen hand i hemmet.

Fysisk träning är en färskvara och kontinuitet behövs för att upprätthålla funktionsnivån. Det vore därför intressant att undersöka möjligheterna att hemtjänstpersonalen skulle stödja äldre personer som bor i ordinärt boende, och som har begränsade möjligheter att själva förflytta sig utanför hemmet, att upprätthålla den träning som förskrivits inom hemrehabiliteringen. Detta förutsätter ett kontinuerligt samarbete mellan fysioterapeuter och hemtjänstpersonal, vilket inte är generellt etablerat i Stockholmsregionen idag. 

Rapporten: Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell2019-10-03
FORTE-medel till Stockholms läns FoU:er med äldreinriktning

Äldrecentrum har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor (FOU nu, FoU Nordost och Nestor FoU-center) tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.

Färre sängplatser inom sjukhus och kommunal institutionsvård har lett till att allt fler personer allt tidigare skrivs ut till vård i hemmet, även äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. I samband med utskrivningen behöver såväl social omsorg, primärvård och sjukhus samordna sina insatser både genom samverkan på organisationsnivå och genom samarbete mellan individer i organisationerna.

Bristande samordning både inom och mellan olika enheter har konsekvenser både för individen i form av lidande och för samhället i form av ökad resursanvändning. Trots lagstadgade förändringar för att öka samordningen och evidens om vikten av samverkan mellan sektorer, saknas kunskap om hur social omsorg, primärvård och sjukhus på ett effektivt sätt kan utföra samordningen, hur den kan upprätthållas över tid och hur dess effekter ska utvärderas.

Det övergripande syftet i den framtida forskningen är därför att tillsammans med berörda aktörer identifiera, implementera och  utvärdera vilka faktorer som bidrar till skapandet av en hållbar och effektiv samordning av vård och omsorg för äldre hemmaboende personer med komplexa vård och omsorgsbehov. De framtida resultaten förväntas kunna bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som är väsentliga i åstadkommandet och vidmakthållandet av samordning över tid.

 2019-09-18
Träning och rätt näring särskilt viktigt för äldre

I höstens första föreläsning i den öppna föreläsningsserien Samhället och äldre berättade Åsa von Berens, dietist och utredare vid Äldrecentrum om vikten av träning och kost för att bevara hälsa och välbefinnande högt upp i åren. Men positivt nog: Det är aldrig för sent att börja träna! Missade du föreläsningen finns den på film! Se längre ner på sidan.

Åsa von Berens budskap till alla i den närmast fullsatta salen på ABF var hoppfullt. Det är visserligen sant att åldrandet medför förändringar i kroppsammansättningen och att muskelmassan minskar, medan fettmassan och bukfettet ökar, men förloppet går att bromsa och alla kan må bättre av träning. 


Åsa von Berens, leg. dietist och utredare vid Äldrecentrum
 

Vissa råd och rekommendationer är samma för alla åldrar, vad gäller maten och hur mycket som är bra att väga.

– Vissa förändringar i vår kropp som har med åldrandet att göra förändrar våra behov, enligt  Åsa von Berens. Men vi åldras också olika, i olika takt, beroende på gener, livssituation bland annat , men även på grund av olika livsstilar.

Att man förlorar muskelmassa då man åldras (sarkopeni) orsakas av genetiska faktorer och livsstil, till exempel fysisk inaktivitet och bristfälligt näringsintag (protein). Det är alltså extra viktigt att som äldre få i sig tillräckligt med protein. Forskning visar också att  träning (främst styrketräning) är effektivt  för att behålla muskelmassa och funktion och att även om det delvis är individuellt hur träning påverkar oss påverkas alla i någon grad positivt.

– Det är aldrig för sent att börja träna!

Rekommendationen lyder: Styrketräning minst två gånger per vecka. För äldre är även balansträning viktigt. Om man ägnar sig åt konditionsträning med måttlig intensitet bör man nå upp till 150 minuter per vecka, eller med ansträngande intensitet 75 minuter per vecka. Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger.

Högre BMI rekommenderas för äldre
I vårt samhälle talar man mycket om att vara smal och hålla vikten, men äldre rekommenderas att Body Mass Index (BMI) kan ligga högre än för yngre personer, 22 – 28 jämfört med 18,5 – 24,9, berättade Åsa von Berens. 

Stor publiktillströmning. Många kom för att lyssna på Åsa von Berens föreläsning om mat, träning och hälsa i ABF-huset.
 
 
Se den filmade föreläsningen  nedan!
 2019-06-20
Gemensamma regionala lärdomar om Trygg hemgång

Trygg hemgång sker på olika sätt, med olika inriktningar och med varierande resultat. Genom nära samarbete mellan de fyra äldre-FoU:erna i länet tar vi tillsammans ett regionperspektiv och kombinerar våra erfarenheter och lärdomar.

Initiativ för trygg eller förstärkt hemgång pågår på olika sätt inom huvuddelen av regionens kommuner, ofta i samverkan med närliggande hälso- och sjukvård. Dessa initiativ har stöttats, följts och utvärderats på olika sätt och utifrån olika perspektiv av regionens äldre-FoU:er. Nu sätter vi oss ner tillsammans utifrån ett regionperspektiv, där vi drar fördel av våra olika perspektiv för att bredda ett gemensamt lärande.

En sammantagen information tas fram under juni-juli och kommer att spridas via hemsidor samt ligga till grund för fortsatt dialog om hur initiativen kan utvecklas. Detta är ytterligare ett exempel på ökad regional samverkan mellan regionens FoU:er som leder till synergieffekter och ökat lärande i regionen.

Läs mer om Äldrecentrums studie i rapporten Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande - om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse! 

 2019-06-17
Äldrecentrum söker läkare

Är du utbildad läkare, gärna i början av din karriär eller kanske nybliven pensionär? Vill du jobba deltid, 50 %, och ha goda möjligheter att styra dina arbetstider? Är det viktigt för dig att  jobba utan stress och ha gott om tid för dina läkarundersökningar? Då har vi jobbet för dig!  Välkommen med din ansökan!

SNAC-K (Swedish National study on Aging and Care – Kungsholmen) är en populationsbaserad studie som bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ARC – Karolinska Institutet.

Deltagarna i studien är personer 60 år och äldre på Kungsholmen. Projektet startade 2001. Det ger en unik inblick i den äldre befolkningens hälsoutveckling och ligger till grund för ett stort antal doktorsavhandlingar.

Våra forskningsläkare, psykologer och sjuksköterskor samlar in all forskningsdata. Som läkare på Äldrecentrum behöver du kunna tala och förstå svenska eftersom du ansvarar för en utförlig intervju. Du gör också en kroppsundersökning. I arbetsuppgifterna ingår även att bedöma aktuella provsvar och vid behov ge råd om uppföljning, men utan medicinskt behandlingsansvar.
 
Vi kan erbjuda dig en stressfri miljö med trevliga kolleger och god möjlighet att styra din arbetstid.
 
Arbeta hos oss och bidra till ökad kunskap om äldres hälsa!
 
Arbetstid: Timanställning 50 %.
Arbetsplats: Äldrecentrum, Sveavägen 155, Stockholm.
Tillträde: Snarast möjligt
Frågor: Kontakta samordnare Gunilla Svanhagen, via mejl: gunilla.svanhagen@aldrecentrum.se eller per telefon: 08-690 58 46.
Skicka din ansökan, märkt "Läkare SNAC-K, dnr 077/2019 " senast 30 augusti 2019:  gunilla.svanhagen@aldrecentrum.se eller per post: Äldrecentrum, Att: Gunilla Svanhagen, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm.
Läs gärna mer om projektet: https://www.snac-k.se/
 

 2019-06-13
Träffa Äldrecentrum på Järvaveckan!

Missa inte att besöka Äldrecentrum på Järvaveckan! Vi delar Äldreforskningens tält (B12) med Svenskt Demenscentrum och Aging Research Center under Järvaveckans första två dagar, 12-13 juni. Idag, torsdag 13 juni, kl 16-17 håller vi  också gemensamt seminarium i seminarietält 7 med tema: Demens och psykisk ohälsa hos äldre – tjugotalets största utmaningar . Välkommen!

Det var många som under Järvaveckans första dag kom till Äldreforskningens tält för att testa sitt luktsinne och sin handstyrka, prata med äldreforskare och fylla i Äldrecentrums enkät om Stockholm som Äldrevänlig stad.  Välkommen att besöka oss i tält B12 idag, den 13 juni! Äldrecentrum finns på plats mellan kl 14 och 21.  Även i dag är alla välkomna att testa sitt luktsinne och handstyrka. Vi delar också ut exemplar av de senaste numren av forskningstidskriften Äldre i Centrum så länge lagret räcker.  Varmt välkommen att delta i vår enkät om Stockholm som Äldrevänlig stad! 

 


Torsdagens program:

Äldreforskningens tält torsdag 13 juni 

14.30–15.15. Fråga demensexperterna: Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg (SDC)
15.15–16.00. Fråga Migrationsskolan: Josephine Sörensson
15.15-16.30. Fråga äldreforskaren: Eva Norman  (Äldrecentrum)
16.30–17.30. Fråga äldreforskarna: Johan Rehnberg (ARC) & Jenny Österman (Äldrecentrum)
17.30–18.30. Fråga äldreforskaren: Linnéa Sjöberg (ARC)

Du kan också testa luktsinnet och handstyrkan och delta i en enkät om Stockholm som en stad att åldras i.

Program för Äldreforskningens tält 12-13 juni

Seminarium 13 juni kl 16–17 (seminarietält 7)

Demens och psykisk ohälsa hos äldre – tjugotalets största utmaningar

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer (Carin Lennartsson)
Depression hos äldre (Linnéa Sjöberg)
Jämlik och säker demensvård – ur ett migrationsperspektiv (Josephine Sörensson)
Ett demensvänligt samhälle – Hur kommer vi dit? (Gunilla Nordberg)
Stöd till äldre med psykisk ohälsa (Lars Sonde)

Deltagare:
Carin Lennartsson, lektor, Aging Research Center, KI/SU
Linnea Sjöberg, vetenskaplig kommunikatör för NEAR, Aging Research Center, KI/SU
Josephine Sörensson, projektledare Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenscentrum vid Skånes universitetssjukvård
Gunilla Nordberg, biträdande chef, Svenskt Demenscentrum
Lars Sonde, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto

 

2019-05-24
Sydkoreanskt besök på Äldrecentrum

Representanter från Socialdepartementet i provinsen Gyeongsangbuk-do i Sydkorea besökte Äldrecentrum på fredagen, där de togs emot av Åsa Hedberg Rundgren och Lennarth Johansson.

 

Syftet med studiebesöket var bland annat att lära sig mer om Sveriges äldrepolitik och att även få veta mer om sysselsättningsgraden för äldre svenskar och pensionsåldern i Sverige.  I Sydkorea är pensionsåldern för närvarande runt 60 år och det finns önskemål om en höjning både bland arbetstagare och myndigheter och man vill hitta olika sätt att behålla äldre arbetskraft i arbete. 

Åsa Hedberg Rundgren, direktör på Äldrecentrum, tillsammans med Lennarth Johansson, senior rådgivare, tillsammans med den sydkoreanska delegationen. Tecknet på bilden betyder "av hela mitt hjärta".