Ny rapport: Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas

Många som arbetar inom vård och omsorg har ett annat modersmål än svenska – hur ska man gå tillväga för att främja språkutveckling på arbetsplatser?

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samarbetar med Vård- och omsorgscollege, som har hela Sverige som uppdragsområde. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Målsättningen är att utveckla samarbeten mellan arbetsgivare och utbildare avseende utbildningar inom vård och omsorg, för att säkerställa kvaliteten certifieras utbildningarna.

Kerstin Sjösvärd, projektledare på Stiftelsen Äldrecentrum, har vid flera tillfällen blivit inbjuden av Vård- och Omsorgscollege för att prata om vikten av en god kommunikation inom vård och omsorg. Utifrån detta samarbete blev Kerstin Sjösvärd delaktig i projektet Fokus vård och omsorg finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som genomfördes mellan 1 december 2015 och 30 juni 2016. Projektet bygger på ett utredande arbete inom Vård- och omsorgscollege som pågick hösten 2014 och våren 2015. Inom projektet identifierades fem utmaningar:

  1. Språk-och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
  2. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas
  3. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas
  4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras
  5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

Kerstin Sjösvärd fördjupade sig i utmaning nr 1, vilket resulterade i delrapporten Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas. Ett par av de viktigaste rekommendationerna i delrapporten för att kunna utveckla stödstrukturer som främjar utveckling av språk- och kommunikationskompetensen är:

  • Kunskapen om vad det innebär att lära sig ett andraspråk behöver öka.
  • Samverkan mellan språkutbildning och yrkesutbildning inom vård och omsorg som visat sig vara en framgångsfaktor bör eftersträvas.

Ladda ner delrapporten
Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas >>

Ladda ner slutrapporten för hela projektet
Fokus vård och omsorg>>