Boende för äldre och kvalitet i fokus på konferens om framtidens äldreomsorg


Utredningen med förslag på en Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre presenterades när Stiftelsen Äldrecentrum bjöd in beslutsfattare och intresseorganisationer till en konferens den 27 april. Dessutom presenterades en färsk studie om hur äldre önskar bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma och aktuell forskning om äldres väg in i och igenom äldreboendet.

Äldrecentrums vice ordförande Ella Bohlin (KD) tillika barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län inledde seminariet med att ge fem perspektiv på den politiska satsningen för en bättre äldresjukvård. Det handlar om kompetensförsörjning, valfrihet, sammanhållen vård där arbetet för att kommunalisera hemsjukvården inletts, samt vård på rätt nivå och om forskning för kunskap.

Ella Bohlin, vice ordförande för Stiftelsen Äldrecentrum tillika barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län.

Nationell kvalitetsplan
Sven Erik Wånell presenterade utredningen ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” som i slutet av mars överlämnades till regeringen. Sven Erik Wånell är utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum och var medarbetare i utredningen som leddes av Susanne Rolfner Suvanto.

Utredningen ska ge förslag på hur kvaliteten och effektiviteten inom vården och omsorgen om äldre ska förbättras och har tidsperspektivet 2019-2034.

Att få till en god bemanning med rätt kompetens och rimliga förutsättningar är viktigt.

– Ett begrepp är omsorgsrationalitet, att man som omvårdnadspersonal ska kunna bygga en relation på lyhördhet och att personen som vårdas ges respekt och kompetens. Relationer måste kunna uppstå som bygger på personkontinuitet, yrkesskicklighet, säkerhet och tillgänglighet, sade Sven Erik Wånell.

I utredningen anges att det idag arbetar en kvarts miljon anställda i äldreomsorgen. Men att det behövs fler.

Utredningen pekar på att antalet utbildningsplatser till undersköterska behöver öka, från 4000 per år till 16 000 per år. Idag ser man att 6 av tio undersköterskor eller motsvarande har adekvat utbildning.

– Ett av förslagen är därför att införa en legitimering av undersköterskor. I Norge och Danmark är yrket legitimerat och Sverige behöver också ta steget, sade Sven Erik Wånell.

I utredningen ges också förslag på att enhetschefer ska ha krav på adekvat högskoleutbildning och nationell ledarskapsutbildning.

Sven Erik Wånell i samtal med Stiftelsen Äldrecentrums direktör Chatrin Engbo.

Bostäder för äldre
När det gäller bostäder för äldre så pekar utredningen på utmaningen att skapa tillgängliga bostäder i det befintliga beståndet. Här föreslås att en inventering behöver genomföras. I utredningen fastslås också att bostadstillägget behöver höjas.

Studie om trygghetsboende
Jenny Österman och Ingrid Hjalmarson är utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och presenterade resultat från en studie som genomförts om hur äldre stockholmare vill bo när de inte längre klarar av att bo kvar i sin ordinarie bostad. Studien ger svar på vilka utmaningar de äldre ser med sin nuvarande bostad, och vad de har för önskemål när det gäller utformningen av trygghetsboenden med aktivitetscentra. Studien omfattar en enkätundersökning och intervjuer.

Bostadens tillgänglighet och möjligheten att kunna röra sig fritt är viktiga faktorer för att kunna bo kvar i den ordinarie bostaden. Många äldre stockholmare står i dag i kö till någon form av anpassat boende.

 Trappor upplevs som ett stort problem, 50 procent angav att de behövde gå i trappor för att komma in eller ut ur sin nuvarande bostad, berättade Jenny Österman.

När det gäller utformningen av Trygghetsboenden visar studien att de äldre gärna vill ha en värd eller värdinna att kunna ställa frågor till, och man vill att Trygghetsboendet ska vara centralt beläget med god tillgänglighet men ändå ha tillgång till natur.

Rapporten i sin helhet med fler spännande resultat kommer snart att publiceras på Äldrecentrums webbplats.

Kortare boendetider
Pär Schön är forskare på Aging Research Center och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum. Han berättade om vägen in i och igenom äldreboendet.

I sin forskning ser Pär Schön att effekter av kvarboendeprincipen är att det idag blivit platsbrist inom särskilda boenden och att behovströskeln höjts. Generellt sker flytten till äldreboende senare idag och det gör också att boendetiderna blir kortare.

 Våra resultat visar att allt fler personer är i livets absoluta slutfas när de flyttar till ett äldreboende. Det är en stor påfrestning på den äldre personen att genomföra en flytt i detta skede. Ska flytten ske tidigare eller behöver vi inrätta särskilda vårdplatser för den här gruppen – en form av ”äldrehospice” med hög medicinsk kompetens? sade Pär Schön.

Välfärdsteknologi för äldreomsorgen
Monica Rydén, utredare från Myndigheten för delaktighet, avslutade seminariet med att prata om välfärdsteknik inom äldreomsorgen och regeringsuppdraget ”Digital teknik” där Myndigheten för delaktighet ska ta fram och sprida information till kommuner om digital teknik och digitala trygghets- och servicetjänster.