Reflektionskurs ger nya insikter och en hel del skratt - ett reportage

Ska man behöva gå på kurs för att lära sig att reflektera och bemöta människor? Om man går på Eva Normans och Marie Birge Rönnerfälts reflektionsutbildning är svaret enkelt: självklart. Det verkar de flesta på kursen vara eniga om.

– Det är viktigt att se andras behov, inte bara sina egna, för att hitta lösningar på ett problem inom en grupp, säger en av deltagarna i anslutning till en gruppövning som ingår i den reflektionsutbildning som Äldrecentrum ger för språkombud inom projektet SpråkSam.

Språkombuden är vårdbiträden och undersköterskor på arbetsplatser inom omsorgen i Stockholms län. Deras uppgift är att i linje med SpråkSam-projektets specifika idé om arbetsplatslärande, bland annat stötta kolleger som har svenska som andraspråk och som går SpråkSams svensk- och vårdundervisning.
– Den grundläggande tanken med reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar som personalens ställs inför i det dagliga arbetet. Språkombuden får prova olika reflektionsmodeller genom praktiska övningar tillsammans med sina arbetskamrater ute på arbetsplatserna. Tanken är att arbetsgrupperna ska reflektera kring språkrelaterade situationer och problem som de har varit med om. Reflektionsmetoderna ger språkombuden ”verktyg” att arbeta med, säger Eva Norman, utredare på Äldrecentrum, som leder utbildningen tillsammans med Marie Birge Rönnerfält, universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet.

Gruppledarna genomför alltså en rad gruppövningar som går ut på att uppmärksamma och medvetandegöra vad en grupp egentligen är och hur de kan fungera. Övningarna varvas med teoriundervisning och diskussioner.

Men vad är då centralt för en grupp? I en av övningarna spelar fyra deltagare upp ett rollspel där olika rolltyper tilldelas varje person. Rolltyperna utgörs av en dominerande, en tystlåten, en medlande och en som har rollen som ”idéspruta”. Utifrån dessa roller ska deltagarna komma överens om en fest som de ska ha tillsammans. Övriga kursdeltagare ska gissa vilka roller som spelas upp. Övningen blir komisk, dels för att de olika rollinnehavarna agerar bra, men förmodligen också för att rollspelet tydligt speglar en del av verkligheten. Den väcker igenkänning och mycket skratt. När skrattet har lagt sig får deltagarna fundera över vad som gör att gruppsamtalet i rollövningen rörde sig framåt. Eva Norman summerar och säger:
– Olika roller, olika personligheter skapar dynamik, alla roller behövs. Men om ingen är aktiv i en grupp, vad händer?
– Det är ju alltid någon som till slut tar initiativ ändå, fastän alla i gruppen är mesiga, säger en av de kvinnliga deltagarna.
– På spanska finns ett ordspråk som säger att om alla i en grupp ser sig själva som kungar, då blir det ingenting, det fungerar inte, säger en manlig deltagare.

En av de sista punkterna på den här kursträffen är ämnet reflektion. Kursledarna redogör bland annat för olika typer av reflektionsmodeller och varför man använder sig av sådana. Att prata om en problematisk situation kan ske spontant på fikarasten där den som har varit utsatt berättar och sedan får en massa råd och tips av sina kollegor, säger Eva Norman. Men om man tar upp samma problemsituation i ett mer kontrollerat samtal får den utsatta utrymme att själv formulera och reflektera över vad som har skett och att lära sig förhålla sig till den typen av problem – och i bästa fall se problemet som en erfarenhet man kan bli lite klokare av.

Reflektionsmodellen som Eva Norman och Marie Birge Rönnerfält presenterar är Gibb:s reflektionscykel, där följande steg ska tas upp: vad som hände; vilka känslor som uppkom i och med händelsen; vad som var positivt respektive negativt; vad den som är utsatt kan lära sig av händelsen; formulera en slutsats som ger perspektiv på händelsen. Det sista steget i Gibb:s reflektionscykel är att göra en handlingsplan: Om liknande situation upprepas, vad skall jag göra då?

Språkombuden får en hemuppgift till nästa kursträff där de ska beskriva en verklig problemsituation som har uppstått på arbetsplatsen eller privat. Situationen ska analyseras enligt Gibb:s modell, inget steg får hoppas över.

Reflektionskursen omfattar fem heldagar utspridda över terminen. Några av kursens huvudpunkter är bemötande/värdegrund, reflektion samt kommunikation/språkets grunder.