Reflektionsledarutbildning för vård- och omsorgspersonal i äldreomsorgen

Hösten 2018 anordnas ännu en efterfrågad utbildning till reflektionsledare!

 

Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Sveavägen 155, Stockholm

Anmälan

Deltagarna i teori och praktik lär sig arbeta med reflektion både individuellt och i grupp. 

Utbildningen består av två delar, kurs och handledning. Del 1: sju kursdagar 6/9, 27/9, 17/10, 8/11, 29/11, 11/12 samt 10/1, 2019. Kurstider: kl 9.00 – 16.00 för samtliga tillfällen Del 2: Handledning sker vid sex halvdagar under 2019.

 

Reflektion

Lärandet i arbetslivet sker kontinuerligt och reflektionen har där en nyckelroll. Reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet. Utan reflektion finns risken att arbetet utförs rutinmässigt i samma mönster.

Genom regelbunden reflektion ges möjligheten att inhämta och bearbeta kunskap utifrån egna upplevelser och erfarenheter i arbetet, vilket ger både fördjupad kunskap och utvecklingsmöjligheter. 

Reflektionsledarens uppgift är att leda reflekterande samtal på individ- och/eller gruppnivå. Reflektion kan ske på andra sätt än samtal. Det kan till exempel vara att reflektera med hjälp av olika modeller och metoder som till exempel rollspel, gestaltning, bilder eller skrivande. Det som behövs för att leda reflektion är kunskap om kommunikation, grupper och grupprocesser, ledarskap och reflektion. Kunskap behövs även om hur olika reflektionsmetoder och modeller samt pedagogiska metoder kan användas.

Välkommen!

Eva Norman, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum

Marie Birge Rönnerfält, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Innehåll

Kursens huvudområden är reflektion, kommunikation, grupper- och grupprocesser samt ledarskap.

·         Reflektion – definition och syfte

·         Reflektionsprocessen – hur gör man då man reflekterar

·         Etik och reflektion

·         Kommunikation och språkets betydelse

·         Gruppen och grupprocesser

·         Ledarskap – att leda möten

·         Olika reflektionsmetoder/modeller och pedagogiska övningar

Kurs i två delar

Kursen är uppdelad i två delar – Reflektionsledarutbildning samt handledning efter genomförd avslutad kurs.

Del 1

Reflektionsledarutbildningen - utbildningen består av sju kursdagar under perioden september 2018 – januari 2019. Kursen hålls mellan kl. 9.00 – 16.00 vid samtliga kurstillfällen.

Kursavgift utbildningsdelen 6 950 kr + moms. Priset inkluderar kurs-

material samt för- och eftermiddagskaffe.

Del 2

Efter avslutad utbildning erbjuds kursdeltagarna handledning under 2019 vid sammanlagt sex tillfällen - en halv dag per tillfälle.

Avgift för handledningen 3 000 kr + moms

Förutsättningar för deltagande

Utöver de sju kursdagarna kommer deltagarna att behöva ägna kursen ytterligare tid mellan träffarna för förberedelser och hemuppgifter, upp till en arbetsdag per gång. Hemuppgiften består av enskilt arbete men också av att deltagarna ska leda reflektionstillfällen individuellt och i grupp. De behöver därför få tillgång till en arbetsgrupp som har möjlighet att mötas vid några tillfällen. Hemuppgifterna kommer att följas upp vid nästkommande kursdag.

Sista anmälningsdag 8 juni 2018. Här är inbjudan till reflektionsutbildning i pdf!