Kalender

2019-01-31
Chefsutbildning om våld i nära relation

Kursdatum och tid: 31 januari 2019 8.30 - 16.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Chefsutbildning om våld i nära relation - en utbildning om att leda arbete med våldsutsatta äldre i nära relationer

Beskrivning:
Våld i nära relationer slutar inte vid 65. Det uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera.

Studier visar att förutom kunskap behöver personalen stöd från chefer/arbetsledare som har kunskap om våld i nära relationer och förståelse för de svåra situationer som personal kan ställas inför.

Även personal kan vara utsatta för våld och chefen har ett ansvar för att agera och ge stöd.

Målet för den här endagsutbildningen är att ge ökade kunskaper om våld i nära relationer. Under utbildningen tas den kunskap och de erfarenheter som finns i gruppen tillvara och blir en del i utbildningen.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas möjlighet att stötta sin personal i arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationer i verksamheten.

Utbildningens innehåll utgår från Socialstyrelsens riktlinjer (2014:4) och äldreomsorgens lagstadgade ansvar för äldre som är utsatta för våld i nära relation. Frågor som kommer att behandlas är:

·         Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.
·         Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
·         Hur kan socialtjänsten/ hälso-och sjukvården agera när någon klient/patient är våldsutsatt?

Vi går igenom;

o   Sekretess och rapporteringsskyldighet
o   Samtycke
o   Polisanmälan och rättsprocess
o   Insatser för stöd och skydd
Hur kan vi som chefer stötta våra medarbetare i arbetet mot våld i nära relationer

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och film.
Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Malte Sundholm från Amphi Produktion. 
Kursavgift: 1 500 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.

Mer information:

Ingrid Hjalmarson, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 13

Eva Norman, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 03

Inbjudan i pdf

Anmälan (senast 17 januari 2019)

 

 

 

2019-02-07
Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Datum: torsdag, 07 Feb, 2019

Tid: 13.15 - 16.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Vårens program 2019 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgym­naster som arbetar i särskilda boenden, inleds med ett seminarium på temat: "Medicinen håller oss vid liv - konsten gör oss levande"  med skådespelaren Lily Bigestans som seminarieledare.

Beskrivning:

Medicinen håller oss vid liv - konsten gör oss levande

Kultur är inte bara guldkant och tillfälliga besök eller aktiviteter. Kultur är gestaltning av mänsklig aktivitet. Inget fel på bingo, korsord och rörelselek med ballonger. Men kan vi tillföra konstnärliga och kreativa metoder når vi djupare. Vi stärker gemenskap, självkänsla och inte minst, skapar mening.

Synbart enkla metoder kan skapa komplexa innehåll. Utgångspunkten är leken och berättandet- vårt urmänskliga sätt att dela med oss av oss själva. Oavsett ålder. Seminarieledare: Lily Bigestans - skådespelare, komiker och pedagog delar med sig av metoder, erfarenheter och forskarrön.

Seminarienätverket våren 2019

2019-02-13
Att skapa en äldrevänlig stad • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Svenskar lever allt längre och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Det ställer krav på anpassning av bostäder, transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk Age-friendly cities and communities har lyft fram åtta temaområden som är viktiga för att skapa samhällen som är äldrevänliga: utomhusmiljö och bebyggelse, bostäder, transporter, respekt och social inkludering, socialt deltagande, delaktighet i samhälle och arbetsliv, kommunikation och information och samhällsstöd och hälsovård.

Beskrivning:

Terminens första föreläsning är tänkt som ett avstamp och inspirationsföreläsning inför arbetet att göra Stockholm till en stad för alla åldrar! Roger Jo Linder, samordnare för Äldrevänlig stad i Uppsala, berättar om hur man i Uppsala har arbetat för att nå målet att bli en äldrevänlig stad.

I Uppsala genomförde man medborgardialoger med närmare 1800 äldre. Den visade på fem utvecklingsområden:

  • utemiljö och närområde
  • ålderism
  • bostäder
  • landsbygd
  • den fria tiden

Äldreförvaltningen i Stockholm har nu kontaktat Äldrecentrum med förfrågan om att medverka i genomförandet av en inledande nollbasmätning av kommunens äldrevänlighet, samt för att utveckla en modell för uppföljning utifrån relevanta indikatorer. Vilka utvecklingsområden kommer man att finna i Stockholm?

Samhället & äldre föreläsningsserie

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor. Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Läs mer här

PDF om våra öppna föreläsningar våren 2019

 

 

2019-03-13
Hemmet viktigare efter pensionen • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Vårens andra öppna föreläsning i serien Samhället och äldre, som Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder i samarbete med ABF, PRO, SPF och SKPF.

 
Beskrivning:

Denna föreläsning tar upp hemmets betydelse. Det har visat sig att psykisk ohälsa och upplevelsen av hemmet har ett samband för nyblivna pensionärer. Det är ett av resultaten i Maya Kyléns aktuella avhandling. Avhandlingen visar också att hemmet är en betydelsefull plats för att skapa sammanhang och mening i samband med pensioneringen. En väl utformad hemmiljö kan även förebygga sjukdom och främja hälsa hos de allra äldsta.

Föreläsare: Maya Kylén, leg arbetsterapeut, biträdande forskare vid Lunds universitet och postdoktor vid Högskolan Dalarna.

 

Samhället & äldre föreläsningsserie

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor. Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Läs mer om våra öppna föreläsningar 2019

2019-03-14
Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: torsdag, 14 mars, 2019

Tid: 13.15 - 16.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Det andra seminariet i Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter våren 2019 handlar om delaktighet med hjälp av digital teknik - erfarenheter, resultat och pågående forskning.

Beskrivning:

Delaktighet med hjälp av digital teknik – erfarenheter, resultat och pågående forskning

Hur kan vi stödja äldre att dra nytta av det stora utbudet av aktiviteter som finns on-line, vilka möjligheter och hinder finns? Vid Umeå univer­si­tet jobbar vi sedan drygt tio år med forskning som handlar om att öka kunskapen om äldres delaktighet på internet. Presentationen kommer beskriva erfarenheter och slutsatser vi dragit så här långt.

Föreläsare: professor, leg arbetsterapeut Ingeborg Nilsson Umeå universitet

Mer information om vårens nätverksmöten

2019-04-08
Det "goda" åldrandet - en utopi? • Samhället & äldre


Den tredje föresläsningen för vårterminen 2019 i den öppna föreläsningsserien Samhället & äldre handlar om det ”goda” åldrandet. 

Beskrivning:

Vid föreläsningen diskuteras begreppet ”Det goda åldrandet”, som ofta används i äldreforskningen. Kan alla kan förvänta sig detta?  Sandra Torres, professor i socialgerontologi, är kritisk. Hon anser att forskare, politiker och praktiker måste inse att det finns många olika sätt att åldras på. Kulturell bakgrund, utbildningsnivå, om man är frisk eller sjuk är faktorer som påverkar åldrandet. Detta behöver även äldreforskningen ta hänsyn till.

Föreläsare: Sandra Torres, professor i socialgerontologi vid Uppsala Universitet.

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 13.30–15.00

 

Hela programmet för våren 2019

PDF om föreläsningsserien våren 2019