Spridning och förankring av demensriktlinjerna

Nu ska de nya demensriktlinjerna, ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom”, spridas och helst slå rot i äldreomsorgens verksamheter inom kommun och landsting i Stockholms län.

Till det krävs det hjälp och stöd. Cecilia Werge är den person som ska göra det, och hon gör det inom ramen för ett tvåårigt projekt som drivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samverkan mellan Äldreförvaltningen Stockholms stad och Stockholms läns landstings Demensråd.

–Jag ska fungera som stöd för att demensriktlinjerna ska implementeras, jag ska inte styra, säger Cecilia Werge, som är utbildad till arbetsterapeut och har  lång erfarenhet av demensvård inom olika delar av äldreomsorg, som geriatrik, äldrepsykiatri, hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

Hon kommer närmast från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel, där hon bland annat har byggt upp hemtjänstgrupper specialiserade på demensvård.

En viktig del av Cecilia Werges nuvarande uppdrag är ge stöd så att demensriktlinjerna ska spridas och förankras över huvudmannagränserna.

–Samverkan mellan huvudmännen i den här frågan är viktig eftersom multiprofessionellt arbete är en förutsättning för att personens behov av vård och omsorg ska tillgodoses ur ett helhetsperspektiv,  säger Cecilia Werge.

Projektets huvudtanke är att sprida och förankra kunskap om de nationella riktlinjerna hos verksamhetschefer och förtroendevalda hos båda huvudmännen. Nätverk ska byggas för berörda nyckelpersoner, och lokala informations- och utbildningstillfällen för aktörer inom primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet ska anordnas. Det ska ske med fokus på samverkan över huvudmannagränserna. Hur dessa aktiviteter ska genomföras i verkligheten och i detalj, kommer att visa sig under projektets gång. Och det kommer att göras i nära dialog med berörda aktörer:

–Ett första steg är att ta kontakt med kommunernas äldreomsorgschefer och starta en dialog mellan dem, för att se hur det fortsatta projektarbetet ska planeras.

Just nu tar Cecilia Werge fram underlag till en kartläggning av vilka utvecklingsprojekt som genomförts under 2007 till 2010 i Stockholms läns kommuner, gällande att förbättra vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Kartläggningen genomförs i samarbete med länets fyra övriga FoU-enheter, på uppdrag av Demensrådet.

Cecilia Werges projekt heter:” Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom”.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 april 2011 - 10:47 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår