Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2011-2012

Äldrecentrum ansvarar för ett samverkansprojekt mellan landsting och kommun. Projektet som bl.a. involverar Demensrådet, Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) och minnesmottagningarna syftar till att sprida kunskap om, och förankra Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Projektet syftar också till att bygga upp former för samverkan över huvudmannaskapsgränserna. Cecilia Werge och Nina Isbäck från Äldrecentrum leder projektet.

Vad har hänt i projektet? Exempel:
För att öka kunskapen hos de aktörer som ska samverka enligt riktlinjerna och för att klargöra ansvar och roller hölls fyra regionala samverkanskonferenser under 2011. Målgruppen för samverkanskonferenserna var dels socialtjänst (verksamhetsledning, biståndshandläggare, enhetschefer från hemtjänst, anhörigkonsulenter m.fl.) dels primärvård (husläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering) och minnesmottagningar.

Inom ramen för projektet har man skapat ett nätverk för personer som ansvarar för verksamhetsutveckling inom demensområdet.  Nätverket spänner över stadsdelsgränserna och syftar till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  Förhoppningen är också att deltagarna i nätverket ska hitta områden där man konkret kan samverka och hjälpa varandra.

I februari 2011 anordnades en föreläsning med Hanna Falk, fil.dr. och Forskningsutvecklare på Tre Stiftelser i Göteborg. Föreläsningen handlade om QUALID som är ett instrument för att skatta livskvalitet hos personer med svår demenssjukdom. Föreläsningen resulterade i ett nytt nätverk vars syfte är att att följa upp och stödja användningen av instrumentet ute i verksamheterna. Under 2011 har man också arbetat med att informera om och införa QUALID som arbetsverktyg hos de särskilda boendeformerna. (Läs mer under fliken Qualid)

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 september 2012 - 15:54 © Äldrecentrum

Kontakt

Karin Gens
utredare
Telefon 08-690 58 76

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår