Äldreförvaltningen satsar på språkutveckling

I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att tillföra 3,5 miljoner kronor på att förbättra språkkunskaperna hos äldreomsorgens anställda. Satsningen fick namnet ”SpråkSam Stockholm”, en satsning som ska pågå fram till mitten av juni 2011. Förutom ”SpråkSam Stockholm” gör nu Äldreförvaltningen även en särskild satsning på språkutveckling som kommer att drivas av Äldrecentrum under våren 2011.

- Satsningen kallas ”Språkstöd” och tanken är att upplägget ska vara nästan detsamma som för ”SpråkSam Stockholm” för att höja den språkliga kompetensen för personal som inte är behöriga att läsa svenska som andra språk, berättar Chatrin Engbo, Avdelningschef på Äldreförvaltningen.

Språkstöd kommer att bedrivas parallellt med SpråkSam Stockholm som fortsätter därför att äldreförvaltningen vill säkerställa att projektet ger bestående resultat och för att arbetet med språkutveckling ska kunna nå en ny ”språklig nivå”, d.v.s. en nivå som på sikt kommer att fortsätta vara högre än vid projektets start.
- Att utveckla den språkliga kompetensen och att skapa en språkutvecklande arbetsplats kräver tid, engagemang, utbildning och ännu lite mer tid. Säger Linda Wikman utredare på Äldreförvaltningen och ansvarig för planering av kompetensutvecklingsinsatser.
Linda Wikman utredare på Äldreförvaltningen

Språkutveckling inom vård och omsorg behövs
Stockholms stad erbjuder grundutbildningar till vårdbiträden och under 2010 hade drygt 30 procent av de anmälda på de av staden erbjudna grundutbildningarna till vårdbiträde för låg språklig nivå i svenska.
- Därför har det stor betydelse att satsa på språkutveckling. Hur det kommer att se ut efter sommaren 2011 är under planering. Klart är dock att språkstödjande insatser för stadens äldreomsorg behövs säger Chatrin.

Det kortsiktiga målet med satsningen för Äldreförvaltningen är att höja ”språknivån” minst ett steg, d.v.s. den nivå till vilken man ofta faller tillbaka efter avslutad utbildning. Samtidigt är det långsiktiga målet både för SpråkSam Stockholm och för satsningen på Språkstödet, att de personer som ingår ska nå upp till en nivå som ger behörighet att läsa svenska som andra språk för att de på längre sikt ska kunna ta del av den vidareutbildning staden erbjuder i form av valda kurser ur omvårdnadsprogrammet.

- Eftersom det är svårt att arbeta med språkutveckling är projekt av det här slaget ett bra alternativ till sedvanlig SFI undervisning. Genom att knyta språket till den praktik man arbetar inom finns stora möjligheter att lära sig det språk man behöver i vardagen. Att bygga upp verksamheten kring ett engagemang från både chefer och språkombud och medvetet skapa en språkstödjande miljö är en förutsättning för att få bestående resultat, menar Chatrin.

Deltagarna känner att satsningen ger resultat
Chatrin och Linda berättar att de kommentarer från deltagare i SpråkSam Stockholm som nått fram direkt till äldreförvaltningen är övervägande väldigt positiva, de känner att det ger resultat och främst då genom att atmosfären på arbetsplatsen blir en annan.
- Detta både beroende på att de som ingår i projektet blir bättre på svenska språket men också genom att man nu känner att man vågar prata om språksvårigheter. Både de som är i behov av stöd men också de som stödjer är behjälpta av att atmosfären blir mer tillåtande och att man tillsammans diskuterar och arbetar med frågan.

Några deltagare säger dock att en halv dag per vecka är för lite för att ge något resultat, att kraven för att få vara med borde skärpas och att man inte ska få vara frånvarande mer än en gång om man ska få sitt intyg. Detta för att tydligt visa att det är viktigt att arbeta med språkutveckling men även för att hela projektet bygger på engagemang och närvarande deltagare.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 januari 2011 - 09:09 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår