Stor uppslutning på deltagarträffarna på Söder

 

Ett 50-tal deltagare kom till den tredje och sista träffen för SpråkSams elever i svenska och omvårdnad. Sammanlagt, till de tre träffarna, slöt cirka 180  upp på Frälsningsarméns lokaler på Södermalm.

Ett bärande inslag på träffarna var att deltagarna fick berätta hur de tycker att SpråkSam fungerar. Många av deltagarna var mycket engagerade och hade många synpunkter på Språksam, både positiva och negativa.

Många tyckte att projektet har varit bra i sin helhet. De tycker att de har lärt sig grammatik och att skriva, och att de har fått ökad ordkunskap och förmåga att använda orden på rätt sätt. Exempel på detta är att man mer aktivt skriver minnesanteckningar i olika sammanhang. Man vågar och talar mer, vågar delta i diskussioner. Deltagarna berättar att öppenheten på arbetsplatsen har ökat. Några säger att de har blivit mer medvetna om bemötande i sitt yrkesutförande.

SpråkSam har skapat trygghet i arbetet, säger några. Kombinationen med studier i svenska och omvårdnad anser de har varit bra, framförallt för att de har fått nya kunskaper i svenska och omvårdnad. Genom projektet har möjligheterna att bl.a. dokumentera ökat. De har också lärt sig var man kan hitta information och man har fått ny kunskap, t.ex. om Lex Sarah. Undervisningen i språk och vård har lett till att flera har börjat att skriva protokoll och att ta beställningar på telefon. Mer kunskap om sjukdomar gör att man förstår mer om de äldres sjukdomar och hur man kan hjälpa dem.
– Till exempel förstår vi mer om demens, vi kan tolka beteenden och förstå hur vi ska bemöta brukarna.

Exempel på kunskap man fått handlar om konflikter kring de äldre och personal. Även om vad som händer i processen mellan de boende och biståndsbedömare och andra delar i vårdkedjan. Man har fått kunskap om sjukdomar och vad som gäller vid dödsfall.
– Vi har diskuterat integritet, att inte kränka gränser – om hur sådant fungerar i det svenska samhället.

Till det negativa nämns att introduktionen till SpråkSam var otillräcklig. Likså informationen om SpråkSam. Någon av deltagarna säger:
– Det var svårt att få höra att svenskan inte räcker till när man har arbetat här i 20 år.

Några har känt sig stressade över att hinna med både arbete och studier. På några ställen har lokalerna varit mindre bra.
– Tre timmar i veckan är för lite!

Två lärare, en för språk och en för vård, hur har det fungerat?
– Det har varit bra med de båda lärarna, att de har olika bakgrunder. Kombinationen har lett till ett större ordförråd både i arbetet och privat.

Lärarna har varit elevernas viktigaste stöttepelare, det visade sig vid alla tre deltagarträffarna. Deltagarna säger även att arbetskamraterna har varit till stort stöd på de flesta håll. Cheferna nämndes inte lika mycket, men detta varierade mellan olika arbetsplatser.

Stödet från språkombuden har upplevts olika mellan de olika arbetsplatserna. På några arbetsplatser har språkombuden varit till stort stöd medan de på andra inte alls har fungerat särskilt bra.

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 december 2010 - 14:01 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår