Språkombudsutbildning för Stockholms stad är igång!

Stockholm stad har nu påbörjat sin satsning för att lyfta språkkunskaperna i äldreomsorgen. En del i satsningen är SpråkSams språkombudsutbildning. Målet med utbildningen är att ge deltagarna, som består av chefer och blivande språkombud, en medvetenhet och kunskap om språkanvändningen på arbetsplatsen. Utbildningen erbjuder både föreläsningar och seminarier där diskussioner förs kring hur en språkutvecklande arbetsplats fungerar samt hur språkombudet och chefens roll ska utformas för att stötta utvecklingsarbetet. Utbildningen är fyra heldagar och en halvdag fördelad under höstterminen.

Måndagen den 11 oktober hölls den andra utbildningsdagen i språkombudsutbildningen. Dagen inleddes med en föreläsning av Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet. Inger föreläste om hur det är att lära sig svenska som andraspråk som vuxen.
 
Efter lunch tog SpråkSams huvudprojektledare, Kerstin Sjösvärd över. Hon berättade om olika tabubelagda företeelser och hur viktigt det är att vara medveten om den värdeladdning olika ord och begrepp har. Något som kan vara svårt när man inte talar sitt eget modersmål.

I språkombudsutbildningen arbetar varje föreläsare med att involvera gruppen i diskussion och reflektion om sitt ämne. Dessutom knyts föreläsningen till de arbetsuppgifter som deltagarna har, d v s att beskriva vad som kännetecknar en språkutvecklande arbetsplats och vilken funktion ett språkombud kan ha.
Deltagarna får också ”hemuppgifter” som på ett meningsfullt sätt involverar arbetskamrater och hela arbetsplatsen. Uppgiften följs upp vid nästkommande träff och syftet är att fördjupa kunskaperna och tillämpa dem praktiskt. Det är också ett sätt att engagera arbetsplatserna i projektet. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 november 2010 - 15:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår