SpråkSam presenteras på språkkonferens för forskare

Inom SpråkSam pågår två metodutvecklingsprojekt som drivs av språkforskare vid Södertörns högskola och Stockholms universitet. Forskarna Ingela Tykesson och Mats Landqvist vid institutionen för kommunikation, medier och it på Södertörns högskola har studerat språkanvändning på arbetsplatsen och arbetat med personalgrupper vid äldreboenden, där delar av personalen är andraspråkstalare. Projektet drevs i seminarieform och syftade till ökad medvetenhet kring kommunikationsfrågor. 


Resultatet från metodutvecklingsprojekt kommer att diskuteras på ”ASLA Symposium 2010” som arrangeras av Högskolan Dalarna och går av stapeln den 12-13 november . Symposiet går under temat ”Språk för framtiden” och är till för språkforskare, lärare i svenska och främmande språk, logopeder, tolkar och översättare.

Ingela och Mats kommer i sitt föredrag att jämföra resultaten från de studerade personalgrupperna med avseende på deras insatser i de olika övningarna.  I föredraget ställer sig Ingela och Mats frågan på vilket sätt några olika typer av igångsättare gynnar processen mot ökad medvetenhet om språkanvändning i arbetet.
Gunilla Jansson, docent och lektor vid Stockholms universitet, kommer också att delta vid ASLA Symposium 2010. Precis som Ingela och Mats medverkar Gunilla i SpråkSam där hon arbetar fram metoder för språkutvecklingsprocesser. ”När olika världar möts. Om forskarroll och etnografi i praxisorienterad forskning i arbetslivet.” är namnet på Gunillas föredrag som bland annat utgår från arbetet i SpråkSam. I föredraget kommer Gunilla att ge exempel på hur hon som forskare arbetar med praktikerna på gräsrotsnivå, vilka dilemman och problem som kan uppstå, och hur forskarrollen i fältarbetet påverkas.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 november 2010 - 14:17 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår