Att lägga pusslet, gemensamt kunskaps - och erfarenhetsutbyte

Dagen efter SpråkSams ett års jubileum hölls en stor workshop för lärare, chefer, språkombud och handledare på Bolinders Café. Syftet med workshopen var att alla yrkesgrupper och arbetsplatser skulle träffas för ett gemensamt kunskaps -och erfarenhetsutbyte mellan varandra. Förutom att dela med sig av erfarenheter mellan yrkesgrupp och arbetsplats fick varje arbetsplats en möjlighet att fortsätta arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för det pågående arbetet med att språkutveckla sin egna arbetsplats.

Som inspirerande inledning på dagen fick deltagarna lyssna på Meheret Dawit, modersmålslärare och tolk i tigrinja och amharinja, som delade med sig av sina erfarenheter kring att lära sig svenska på jobbet och att leva med svenska som andraspråk.
 – Arbetskamraterna är det bästa redskap man kan ha för att lära sig ett nytt språk menade Meheret som berättade om sin första arbetsdag i Sverige, ett nytt land, ny kultur och med ett nytt språk som hon inte behärskade.
- Under intervjun till arbetet på posten förklarade en kollega att jag skulle nicka och le när han stampade mig på foten och även om jag inte förstod ett ord under hela intervjusituationen så lydde jag rådet och nickade när jag kände stampandet på foten och vips så hade jag ett jobb.

Kroppsspråket blev Meherets räddning och fungerade jättebra. Hon följde efter sina kamrater när de gick på lunch och de pekade vart kuverten skulle sorteras så att hon kunde utföra arbetsuppgifterna utan att kunna läsa bokstäverna. Efter ett år förstod arbetskamraterna hur lite Meheret verkligen förstod av språket och då bestämde sig kollegorna för att lära henne svenska.
- Varje dag lärde de mig fem ord och sedan fick jag gå hem och träna för att dagen efter bli förhörd. På relativt kort tid utvecklades mitt ordförråd och att ha ordens makt blev en frihet för mig, äntligen kunde jag uttrycka mig berättade Meheret och menade att det mesta av det som hon har lärt sig idag har hon lärt sig av människor runt omkring.
- På arbetet lär man sig inte bara ord, man lär sig även en kultur och en social kompetens som man använder sig av överallt i samhället.
Meheret berättade vidare om att människor behöver ett förtroende och att känna sig jämlika för att lära sig ny kunskap och att det ofta uppstår konflikter när två kulturer möts och att det därför är viktigt med kunskap som ger en styrka och förståelse för varandras olikheter.

Vikten av kunskap har SpråkSam tagit fasta på och projektledare Elisabeth Hermansson fortsatte efter Meheret föreläsning att berätta om de lokala stödformerna som projektet erbjuder arbetsplatserna.
- Utbildning och arbetsklimat påverkar språkinlärningen och därför är det viktigt att alla på arbetsplasten är involverade sa Elisabeth och presenterade de olika formerna av stöd som arbetsplasterna och deras personal kan ta del av.

I de grupparbeten som följde fick deltagarna diskutera olika teman. Grupperna var blandade med både läraren, språkombud, chefer och handledare i varje grupp och gemensamt diskuterades pedagogiska verktyg och metoder såsom arbetsplatslärande som metod, teamarbete mellan SFI- och Vårdlärare och individuell utbildningsplan. Alla grupper arbetade även med den lokala handlingsplanen och samtalade kring bland annat mallar och rutiner för dokumentation och arbetsplatsträffar.  Tillsammans med varandra pratade grupperna om  den fortsatta handledningen och reflektionen för utveckling av språk-, kommunikations- och relationskompetens.

Publicerat 2010-04-16

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:55 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår