Forskare bygger vidare på erfarenheter från SpråkSam

Docent Gunilla Jansson (projektledare) från Institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet och Fil Dr Zoe Nikolaidou och Professor Anna-Malin Karlsson från  Institutionen för kommunikation, medier och IT på Södertörns högskola genomför ett projekt finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Projektet handlar om kommunikation och språklig mångfald inom äldreomsorgen och bygger vidare på erfarenheter från SpråkSam.
- Till skillnad från SpråkSam bygger vårt projekt på analyser av verkliga arbetssituationer. Detta för att vi ska få djupare kunskap om hur det dagliga arbetet fungerar och varför eventuella problem uppstår. Berättar Gunilla.

Bakgrunden till projektet är de förändringar som sker i arbetslivet. Ökade krav på att vara flexibel gör att anställda ständigt måste lära nytt och acceptera att deras yrkesroller förändras. Annan forskning har visat att det blivit allt viktigare att kunna kommunicera och dokumentera. Gunilla,  Zoe och Anna-Malin vill undersöka hur dessa förändringar påverkar arbete inom omsorgen och är särskilt intresserade av att undersöka hur situationen ser ut för anställda med annat förstaspråk än svenska.

- Ett viktigt syfte med projektet är att sätta in eventuella problem och svårigheter i ett större sammanhang där vi försöker besvara frågor som vilka krav på språkanvändning ställs på anställda på en arbetsplats inom äldreomsorgen och vilka av dessa krav är kopplade till en ökad skriftanvändning? Säger Gunilla. 

- Vidare kommer projektet att undersöka hur de anställda med svenska som andraspråk hanterar de ökande kraven på muntlig och skriftlig kompetens i dessa situationer samt hur de ökande kraven påverkar de anställdas möjligheter att delta i centrala arbetsuppgifter på arbetsplatsen.  Vilka problem uppstår och hur löses de?

Undersökningens genomförande

Projektet kommer att bedrivas som två delstudier.  I delstudie 1 undersöks skriftanvändning medan delstudie 2 undersöker samtal och muntliga kommunikationssituationer. De båda delstudierna kommer att genomföras på två arbetsplatser och löpa parallellt under tre år.
- Våra huvudsakliga metoder i delstudie 1 är deltagande observation, fältanteckningar, intervjuer och språkvetenskaplig textanalys. Vi kommer också att föra anteckningar och fotografera. Det insamlade materialet kommer att transkriberas och förberedas för databehandling berättar Gunilla.

 

Huvudmetoden i delstudie 2 är videoinspelningar, deltagande observation och samtalsanalytiska verktyg. En grundtanke är att metoder och verktyg ska utvecklas tillsammans med de arbetande. Syftet med detta är att arbetsplatsen ska bli delaktig i analys och tolkning och i förlängningen kunna arbeta vidare med dessa frågor på egen hand.
- Vi kommer bland annat att undersöka samtalsmönster i speciellt centrala situationer och intressera oss för vilken roll språket spelar i olika arbetssituationer säger Gunilla För båda delstudierna är det viktigt att deltagarna känner sig lyssnade till, eftersom det är de anställdas perspektiv som vi i slutändan är ute efter.

Effektivare kommunikation skapar god kvalitet i omsorgen

Projektet hanterar ett problem som rymmer två viktiga samhällsfrågor: hälsa och arbetsliv. Huvudfokus ligger på andraspråkstalares arbetssituation, men i förlängningen är tanken att förändringsarbetet med de anställda ska leda fram till en effektivare kommunikation vilket gynnar brukarna/de boende. Målet är att utveckla metoder som verksamheten kan använda för att stötta sina medarbetare. Att kunna utbyta information med kolleger, boende/brukare och deras anhöriga är helt nödvändigt för att kunna upprätthålla god kvalitet i omsorgen.

Hela beskrivningen av projektet hittar du i kolumnen till höger

Publicerat 2009-12-04

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 16:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår