Lars Brandt

I november månad är Lars Brandt SpråkSams porträtt. Lars arbetar som chef på Vuxenutbildningen i Stockholms stad och har följt projektet ända sedan starten. Han har både ett personligt och professionellt intresse av utbildning och språk och ser SpråkSam som en viktig del i Stockholms stads utbildningsvärld.

 

Namn:  
Lars Brandt

Ålder: 
55

Arbetar: 
Jag arbetar som chef på Vuxenutbildningen i Stockholms stad

Bakgrund:  
Har en bakgrund som lärare, skolledare

Vilka förväntningar har du på projektet?
Mina förväntningar är att projektet skall hitta en modell som, även efter avslutad projekttid, kan vara så livskraftig att den integreras i verksamheten inom äldreomsorgen. Detta kommer att öka kvaliteten dels för de vårdbehövande dels för de personer som arbetar inom sektorn.

Du sitter med i SpråkSams referensgrupp. Hur ser du på din roll där och vad kan du bidra med för kunskap? 
Jag har kunskaper om, och insyn i, vuxenutbildningen i Stockholm. Dessutom har jag ett renodlat intresse av utbildning, främst inom språk, och en tillika genuin övertygelse om att de insatser som projektet gör kommer att gagna äldreomsorgen, såväl personal som vårdbehövande.

Hur ser du på SpråkSam som helhet? och vilken betydelse tror du att projektet kommer att ha för de arbetsplatser som ingår i projektet?
SpråkSam är en mycket viktigt del i Stockholms stads utbildningsvärld. Om vi vårdar arbetet inom projektet och ser till att nogsamt dokumentera såväl arbetet som resultatet kan jag se goda möjligheter till överspridning, det vill säga att arbetet kan komma andra sektorer inom staden tillgodo. Projektet prövar nya vägar och kan få ett flertal efterföljare.

Hur tas projektet emot på din arbetsplats, vuxenutbildningen i Stockholms stad?
Med stor nyfikenhet då vi, enligt ovan, prövar nya vägar till kunskap; att knyta ihop lärande och utveckling till målgruppens yrkesvardag är ett grepp som vi inom vuxenutbildningen följer med stort intresse.

Vilka förväntningar har du på projektet?
Att det skall lyckas, så att de som genomgår utbildningen kan känna stolthet över sin utveckling och uppleva att de utvecklas såväl professionellt som personligt.

Den första utvärderingen av SpråkSam visade goda resultat, vad tror du det beror på att projektet har varit så lyckat?
Jag ser språkSam som ett synnerligen väl strukturerat projekt, och att alla som är involverade i det tror på projektet.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 december 2010 - 12:46 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår