Karin Mattsson

SpråkSams porträtt för oktober månad är Karin Mattsson. Karins roll i projektet är som lokalt stöd till arbetsplatserna. Hon arbetar som språkcoach och erbjuder individuellt konsultstöd till chefer och ledningsgrupp som behöver extra stöttning i projektarbetet.

 
Namn: 
Karin Mattsson

Ålder:
49 år

Arbetar:
Jag är språkpedagog och coach inom området språk och interkulturell kommunikation. Jag driver också Språket i Fokus, ett språk- och kommunikationsföretag, som verkar för effektivare kommunikation över språk- och kulturgränser på olika arbetsplatser. Vi organiserar och genomför arbetsplatsanpassade språkutbildningar, gör bedömningar av språklig kompetens vid rekrytering och ger olika typer av coachning, bl.a. för personer som vill förbättra sina strategier för språkutveckling, medarbetare som vill förbättra sin interkulturella kommunikation eller som i Språksam-projektet - chefer som vill skapa en språkutvecklande arbetsplats.


Bakgrund: 
Min grundutbildning är lärare i svenska som andraspråk. Jag jobbade tidigare inom skolan och med SFI. Sedan 1995 är jag verksam inom näringslivet, med personal som har olika yrken och som arbetar inom vitt skilda branscher. Det gemensamma är dock att de finns på arbetsplatser där språkutveckling och förbättrad kommunikation behövs.


Du arbetar som språkcoach i SpråkSam och erbjuder individuellt konsultstöd till chefer och ledningsgrupper.  Hur ser du på din roll där?
När jag jobbar som coach är jag bl.a. bollplank. Jag försöker först sätta mig in i verksamheten, lyssnar, sammanfattar och ger möjligheter att reflektera och strukturera tankar och idéer. När jag har fått en bild av utgångsläget kan vi hjälpas åt att lyfta fram vad som är svårt och vad som är möjligt, tänka nytt och gå vidare till nästa steg. Jag tycker det är viktigt att deltagarna själva får tillfälle att diskutera och tydliggöra vad som kan genomföras i praktiken, utifrån den aktuella verklighet som är på jobbet.


Hur har cheferna på de arbetsplatser du besökt upplevt ditt stöd?
De spontana kommentarer jag har fått hittills har varit positiva.

Vilka förväntningar har du på projektet?
Jag hoppas att projektet sätter bestående avtryck och att personalen blir motiverad att jobba medvetet och målinriktat med att fortsätta bygga och utveckla formerna för kommunikationsutveckling i den dagliga verksamheten.

Hur ser du på SpråkSam som helhet? och vilken betydelse tror du att projektet kommer att ha för de arbetsplatser som ingår i projektet?
I slutändan att kommunikationen på arbetsplatsen blir effektivare och att kvaliteten på arbetet höjs! Jag tror att man har fått lättare att bedöma språklig kompetens och beskriva den enskilde medarbetarens och arbetsplatsens behov av kommunikativa färdigheter. Kunskaperna om hur språkutveckling går till är också högre.

Jag tycker mig också notera att det är ”högre i tak” i verksamheterna när det gäller frågor som har med språk att göra. Man frågar mer om språk och man hjälper också till att stödja att språket utvecklas. Min erfarenhet från andra arbetsplatser är att frågor som rör språklig kompetens och interkulturell kompetens oftast inte diskuteras öppet, trots att många funderar över ämnet. Men om man lyckas skapa ett öppet klimat kommer också kommunikationen igång och det finns då fler chanser och mer lust att utveckla språket.
Man har också sett vitsen med att integrera språkutbildningar och arbetsliv.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 november 2010 - 16:03 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår