Christin & Annika

Månadens porträtt i februari är Annika Lönneborg, sfi-lärare på Sfi Söderort och  Christina Ulriksson,  vårdlärare och anställd på Åsö  vuxengymnasium. Annika och Christina arbetar tillsammans på omsorgshuset Älvsjö inom SpråkSam. Förutom samarbetet på omsorgshuset arbetar Annika även på Magnus ladulåsgatans hemtjänst och i Axelsberg och Christina är även i Kista och i Stranninge, Björinge och järinge gruppbostäder. Här nedanför kan du läsa om hur de ser på sitt samarbete och delaktighet i projektet.

Namn
Christina Ulriksson
Namn
Annika Lönneborg
Ålder Ålder
59 år 50 år
Arbetar: Arbetar:
Som sfi-lärare på Sfi Söderort i Vårberg.  Är vårdlärare på Åsö  vuxengymnasium
Bakgrund: Bakgrund:
Jag är mellanstadielärare och har läst svenska som andraspråk och antropologi. Jag har jobbat en del i grundskolan och på gymnasiet, men cirka 20 år som sfi-lärare. De senaste åren har jag främst undervisat på den yrkesförberedande kursen Sfi Vård och Omsorg. Jag har jobbat som sjuksköterska inom äldreomsorgen, primärvården och med funktionshindrade barn och ungdomar. Inom äldreomsorgen har jag också kortare tid jobbat som biståndshandläggare. Andra givande arbetslivserfarenheter har jag fått som specialpedagog inom särskolan.

I projektet samarbetar vård - och SFI lärare. Är det något som är nytt för er?
Vi har arbetat tillsammans i ett tidigare projekt, där anställda inom äldreomsorgen studerade sfi, vård och omsorg och medicinsk grundkurs. Då kom kursdeltagarna till sfi-skolan i Vårberg tre dagar i veckan och jobbade övriga dagar på sina arbetsplatser. Det gick väldigt bra och de flesta fick betyg i både sfi och vårdämnena.

Hur ser ni på ert samarbete?
Det är väldigt givande och inspirerande att arbeta tillsammans sfi-lärare och vårdlärare. Vi lär mycket av varandra utifrån våra olika yrkeskompetenser. Annika läser ju alla texter deltagarna får av Christina, så hon skulle väl egentligen kunna få betyg i de kurserna. Och Christina får en inblick i vilka svårigheterna i svenskan är, vilka ord och uttryck som kan vara svåra att förstå och hur de kan förklaras på ett lättbegripligt sätt. Vi får också mycket och lär oss mycket av kursdeltagarna.

Hur upplever ni att era elever känner inför samarbetet mellan vårdkunskap och svenska för invandrare?
Deltagarna ser mycket positivt på vårt samarbete. De uppskattar verkligen den här chansen de får, att samtidigt förbättra språket och höja sin kompetens i yrket. Det är ju en lyx att ha två lärare samtidigt i en så liten grupp. Det ger unika möjligheter att individualisera och ge varje deltagare just det han/hon har behov av både språkligt och kunskapsmässigt.  Och var och en får komma till tals och kan ställa så mycket frågor de vill.

På vilket sätt skiljer sig det här sättet att arbeta jämfört med tidigare erfarenheter?
Vi har aldrig undervisat ute på en arbetsplats förut. Vi får en bättre förståelse för deltagarnas situation och vad de behöver kunna i sin yrkesroll, när vi är på deras arbetsplats. Vi träffar ju också annan personal på arbetsplatsen och lär oss mycket om arbetet och rutinerna. Det skulle vi aldrig se om deltagarna kom till oss på en skola.

Är detta ett arbetssätt som ni upplever fungerar?
Det här sättet att arbeta fungerar utmärkt för oss. Vi är nu helt klara med kartläggningen och har börjat komma igång med undervisningen. Vi är ibland tillsammans båda lärarna och hela gruppen, då vi läser en text eller arbetar med ordkunskap eller något grammatiskt moment. Men ofta delar vi oss. Annika tar då läs- och skrivträning med några deltagare som är i stort behov av det, medan Christina undervisar  i vårdämnen. Det är roligt att vara två lärare i rummet, det blir mycket dynamik och vi ger varandra goda idéer och tips hela tiden. Vi trivs med varandra och känner att vi drar åt samma håll. Vi ska ju jobba tillsammans ett helt år med detta projekt och det känns väldigt spännande.

Hur hoppas ni  kunna använda den kunskap som SpråkSam bidrar med i ert arbete?
Vi kommer säkert att lära oss mycket, både kunskapsmässigt och som pedagoger.

Vilka förväntningar har ni  på det SpråkSam?
Språkombuden och de föreläsningar som övrig personal kommer att få genom Språksam hoppas vi kommer att bidra till att projektet upplevs som viktigt för alla på arbetsplatsen, och till att kursdeltagarna får det stöd de behöver från både chefer och arbetskamrater.

Vilken betydelse tror ni att SpråkSam kommer att ha för sättet att lära sig ny kunskap och för den personal som ni arbetar med?
Vi har redan märkt att deltagarnas intresse för studier har ökat. Vi hoppas att deltagarna under projektets gång ska bli säkrare i sin yrkesroll, att de ska våga ta för sig mer, våga säga ifrån och ställa krav. Vi hoppas att de ska bli säkrare på att skriva och dokumentera och delta mer aktivt i möten och utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Vi hoppas vi väcker lusten till fortsatt kompetensutveckling.

Förhoppningsvis kan detta leda till att vi får fortsätta undervisa ute på arbetsplatser på liknande sätt, även sedan projektet upphört. Om det blir så lyckat som vi tror, vill vi gärna försöka sprida det här sättet att arbeta, så att flera kan jobba så här.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 augusti 2010 - 12:45 © Äldrecentrum

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår