Handledning

– Pedagogiskt stöd eller vägledning som ges i ett kompetenshöjande syfte

Äldrecentrum har sedan 2008 erbjudit handledning för medverkande i projekten APU och SpråkSam och sedan 2011 i samverkan med projekt ArbetSam och Lidingö stad. För första gången genomförs nu handledning utanför dessa projekt.

Arbetsplatsen har på senare år alltmer blivit en arena för utbildning och utveckling. Orsakerna är flera – ökade krav på kostnadseffektivitet, behovet av andra kunskaps- och lärandeformer och ett systematiskt och strategiskt lärande där utbildningen integreras med verksamheten. Lärande i arbetet kan ses som en balans mellan ett anpassningsinriktat lärande av rutiner, instruktioner, procedurer mm och ett utvecklingsinriktat lärande genom reflektion, alternativtänkande och förändring. Därmed skapas förutsättningar för ett hållbart lärande som leder till både individuell och organisatorisk utveckling.

En mängd projekt och utvecklingsarbete om arbetsplatslärande har initierats från departement, myndigheter, kommuner och FoU-miljöer, vilket bidragit till ökade kunskaper om metoder, effekter och resultat.

Handledning av yrkesarbetsgrupper har länge varit ett etablerat och självklart verktyg för kompetens- och verksamhetsutveckling inom angränsande områden som socialtjänst, psykiatri, hälso- och sjukvård och skola men varit relativt oprövad inom äldreomsorgen. Skälen är flera ex. brist på kulturkompetenta handledare men även svårigheter att hitta fungerande former och finansiering. På senare år kan man se ett växande intresse och ökad efterfrågan även inom äldreomsorgen, vilket lett till satsningar på olika handledarutbildningar och handledningsprojekt.

Begreppet handledning är inte entydigt och används med olika betydelser med rötter i olika kunskapstraditioner som psykologi, pedagogik och organisationsteori. En skiljelinje är mellan individuell handledning och grupphandledning. Grupphandledning dominerar inom ovanstående yrkesområden och innebär i korthet att en yrkesgrupp träffas regelbundet med en utomstående handledare för reflekterande diskussioner med utgångspunkt från vardagsarbetet. Handledning av yrkesgrupper syftar till att ta tillvara gruppens samlade kompetens och förmåga som ett led i en kvalitetssäkring av arbetet, en väg till professionell utveckling men är också förebyggande och god personalvård.

Kontakt: För frågor angående handledning kontakta: Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bengt.larsson@aldrecentrum.se, tfn. 08- 690 58 39.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 juni 2013 - 12:28 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson

Tfn: 08-690 58 39

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår