Språkombud

Inom Stockholms läns äldreomsorg arbetar man med språkutveckling på arbetsplatserna. Språkombud  stöttar språkutveckling hos medarbetare som har svenska som andraspråk och bristande kunskaper i svenska, eller som av andra orsaker, exempelvis dyslexi, behöver stöd. 

Via projekten ArbetSam och SpråkSam har åtta språkombudsutbildningar genomförts. Äldrecentrum har också hållit en utbildning efter att projekten ArbetSam och SpråkSam avslutats. Cirka 250 personer har genomgått en språkombudsutbildning.

Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen som vill utveckla sin förmåga att stötta kollegor som har bristande kunskaper i svenska eller svårigheter med muntlig och skriftlig kommunikation. I utbildningen ingår också att arbeta med hela arbetsplatsens språkutveckling. Utbildningen är framtagen i samverkan med Södertörns Högskola och Stockholms universitet.

Till grund för utbildningen av språkombud ligger tanken att språk är något som utvecklas gemensamt i det sociala sammanhang man befinner sig i samt genom egna studier. Genom att främja processer som stöttar den som lär sig ett språk och den som har olika typer av svårigheter att uttrycka sig muntligt eller skriftligt utvecklas språket både för den enskilde och för hela arbetslaget eller arbetsplatsen. Språkombudet har en central roll i detta arbete. Språkombudet blir en resursperson på arbetsplatsen. En resurs som kan stötta kollegor i deras språkutveckling samt tillsammans med chef förändra attityder, rutiner och arbetssätt så att språket på hela arbetsplatsen stärks. På så vis underlättas dokumentation och kommunikation. 

För mer information om språkombudens roll eller kommande utbildningar inom området kontakta Kerstin Sjösvärd, kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 november 2014 - 09:08 © Äldrecentrum

Kontakt

Kersin Sjösvärd
projektledare, TDAR
kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår