Kompetensutveckling

Projektet ArbetSams huvudfokus var att ge kompetensutveckling till personal och anställda inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. Att reflektera över sin kunskap och att dela med sig av erfarenhet och kunskaper gör att hela arbetsplatsen växer. Detta inkluderar alla på arbetsplatsen, såväl chefer som medarbetare.

När man lyckas skapa en kontinuerlig kedja av en generös lärandemiljö - lära nytt - använda den nya kunskapen - föra kunskapen vidare och utvecklas - vilja lära mer, menar vi i projektet ArbetSam att man har rätt förutsättningar för det vi kallar lärande arbetsplatser.

Stödmodeller för kompetensutveckling som erbjöds inom ramen för projekt ArbetSam:

Är du intresserad av att veta mer om de utbildningsmöjligheter som finns även efter att projektet avslutats, kontakta Kerstin Sjösvärd, projektledare för TDAR, e-post: kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se.  

Konsultstöd under projekttiden
Projektet ArbetSam hade upphandlade konsulter som gav chefer och arbetsplatser stöd inom följande områden:

  • Interkulturell kommunikation (Gabriella Fägerlind och Kjell Kampe)
  • Språkutveckling i arbetslivet och svenska som andraspråk (Catharina Persson)
  • Arbetsplatslärande (ApEL)
  • Kreativt skrivande (Eva Stilling)
  • Handledning (Lena Ericson och Marika Lundin)
  • Svenska som andraspråk (Catharina Persson)

Grundutbildning
Den primära målgruppen (650 personer anställda på de 75 arbetsplatser som ingår i projektet) var projektets deltagare. De var den viktigaste målgruppen och de som fick ta del av den grundutbildning som ArbetSam genomförde.

Varje arbetsplats som deltog i projektet erbjöd ett antal av sina anställda ett individuellt anpassat utbildningsprogram - grundutbildningen. Utbildningen var kopplad till kurser på vård- och omsorgsprogrammet och svenska som andraspråk. Det var cheferna som utsåg deltagarna till utbildningen. Beroende på hur förutsättningarna såg ut genomfördes utbildningen på arbetsplatsen eller i skolans lokaler.

Mer om målen för utbildningen kan man läsa i projektets måldokument

Språkombud
Språkombud utbildas för att ge stöd åt kollegor som  har bristande kunskaper i svenska eller på annat sätt behöver hjälp med läs- och skrivförståelse. Uppdraget som språkombud innebär även att stödja och arbeta med hela arbetsplatsens språkutveckling.

Språkombudsutbildningen omfattar sex heldagar under cirka ett halvår. ArbetSam har utbildad fler grupper språkombud. Nätverksträffar för språkombud arrangeras kontinuerligt som stöd för språkombuden i deras arbete.

Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har under 2015 beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla språkombudsutbildningen och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen. Läs mer

Är du intresserad av att veta mer om språkombudsutbildningen? Kontakta Kerstin Sjösvärd, projektledare för TDAR, e-post: kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Reflektionsledare
För all utveckling är det viktigt att kunna reflektera över vardagshändelser. Därför utbildades reflektionsledare som höll reflekterande samtal på arbetsplatserna. ArbetSam utbildade flera grupper reflektionsledare. Reflektionsledarna fick en utbildning under sex heldagar med uppföljande handledning. Dessutom ordnades nätverksträffar för gruppen. 

Utbildare
Vårdlärare och lärare i svenska som andraspråk samarbetade i ArbetSams kurser och tog fram individuellt anpassade program för sina respektive grupper. Projektet utgick från Europarådets nivåskala i språk.

Lärarna träffades regelbundet i så kallade "lärarnätverksträffar" för att diskutera möjliga utvecklingsvägar, jämföra upplägg och för att få stöd och tips i det fortsatta arbetet.

Ett pilotprojekt i validering genomfördes.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2015 - 13:38 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår