Delprojekt inom ArbetSam

Inom projektet ArbetSam pågick tre delprojekt.

Valideringsprojektet
Delprojektet syftade till att integrera traditionell skolvalidering med validering av yrkeskunskap på arbetsplatserna.

Validering är en lärprocess som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av kunskaper. Det innebär även ett erkännande av erfarenhet och kompetens som en person besitter, oberoende av hur de förvärvats.

De arbetsplatser som ingick i delprojektet var särskilda boenden och hemtjänst i Lidingö stad, Serafens vård och omsorgsboende på Kungsholmen samt Solbacka i Norrtälje (Silverhemmen).

Kartläggning av språkkunskaper inom vård- och omsorg
Ett delprojekt arbetade med att anpassa den europeiska språkskalan "Gemensam europeisk referensram för språk (GERS)" mot arbete inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Referensramen var framtagen av Europarådet och tanken med den är att lärare, chefer, studerande och arbetstagare ska kunna referera till en gemensam språkskala.  

För att bedöma vilken nivå en andraspråksinlärare befinner sig på görs en skattning inom fem olika områden. Det handlar om hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Inom varje område finns sex olika nivåer beskrivna, från nybörjare till hög akademisk nivå.

Sfi-lärarna i ArbetSam hade med stöd av vårdlärarna och under ledning av Ingrid Skeppstedt, konsult med expertkompetens inom området, under projekttiden arbetat med att anpassa språkskalan till de krav på språklig kompetens som finns för arbetet i omsorgen. Under hörförståelse frågas till exempel om man förstår vad som pratas om på raster och arbetplatsträffar, och om man förstår instruktioner från chefen eller sjukgymnasten.

Arbetstagaren/den studerande använder språkskalan för att kartlägga inom vilka områden hen behöver utveckla sitt språk och på vilken nivå. Personen får en ökad medvetenhet om sina språkkunskaper. Inför studier i svenska som andraspråk är den ett verktyg som ger läraren och den studerande vägledning om vilken nivå som är lämplig att starta ifrån och även att följa utvecklingen.

Språkskalan ger chefen och medarbetaren ett verktyg som stöd för att på ett konkret och objektivt sätt prata om språkkunskaper vid till exempel en nyanställning eller vid ett medarbetarsamtal. Till verktyget finns också information riktad till chefer och till lärare om hur det är tänkt att användas.

Metodutveckling med forskarstöd
Denna delstudie genomfördes på fyra utvalda arbetsplatser. Syftet var att utveckla och pröva olika metoder för lärande på arbetsplatsen samt att finna strukturer på olika nivåer som hindrar eller möjliggör ett individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. Arbetet utfördes av universitetslektorer vid Stockholms universitet.  

De fyra arbetsplatserna var Serafens vård- och omsorgsboende på Kungsholmen, Tyresö hemtjänst, Siggebogården på Lidingö samt Stranninge, Björinge och Järinge gruppbostäder i Tensta.  

På arbetsplatserna genomfördes ett antal reflekterande möten. Deltagarna var medarbetare med stora behov av kompetensutveckling. Genom att forskarna organiserade lärande möten och deltog aktivt (genom observation/reflektion), och genom att intervjua berörda på arbetsplatsen, kom innehåll, process och förutsättningar att belysas. Det gav ett underlag till hur lärande möten som metod bättre kan organiseras och genomföras. Centralt i studien var att deltagarna var med i processen, inte enbart som deltagare i de reflekterande mötena som genomfördes, utan att de även fanns med i de ständiga återkopplingar som skedde för att kontrollera fakta och för att analysera resultat. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juni 2015 - 22:29 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår