Kompetensutveckling

Äldrecentrum arrangerar regelbundet föreläsningar och seminarier för att sprida kunskap om äldre och åldrande. Varje termin bjuder Äldrecentrum in till föreläsningar med olika målgrupper och samarbetspartners. Äldrecentrum arrangerar även nätverk för anställda inom äldreomsorgen. Personalutveckling är ytterligare en viktig del av Äldrecentrums verksamhet. Läs mer i vår kalender om aktuella seminarier och utbildningar.

Utbildningar mat och måltid

I samråd med chefer inom olika verksamheter skräddarsyr Äldrecentrum arbetsplatsnära utbildningar. Kostpolicyn förstärkt med handboken Mat för äldre med råd och rekommendationer, och Verktygspärmen utgör bas i det strategiska arbetet. För individuell kompetenshöjning på plats i verksamheterna finns även det interaktiva utbildningsmaterialet, Mat och hälsa för äldre. Med goda kunskaper om hela ledet från produktion till avfall där också miljöaspekter, hälsoaspekter och sociala aspekter betonas, vill Äldrecentrum verka för en långsiktigt hållbar livsmedelshantering och måltiden som en positiv del av omsorgen. Läs mer

Reflektionsutbildningar

Äldrecentrum erbjuder reflektionsutbildningar till personal inom Äldreomsorgen. Den grundläggande tanken med kursen är att utveckla sin förmåga att reflektera över arbetet tillsammans med kollegor och att medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet Läs mer»

Språkutveckling och arbetsplatslärande

Inom äldreomsorgen i Stockholmsregionen är i dag mer än hälften av de anställda födda i ett annat land och har svenska som andraspråk. Stiftelsen Äldrecentrum har medverkat i och drivit flera projekt för att främja språkutveckling och arbetsplatslärande inom äldreomsorgen. Här finns material och erfarenheter från projekten samlade. Läs mer

Team Stockholm - utvecklar vården med hjälp av register

Team Stockholm arbetar för att stötta implementeringen och användandet av de Nationella Kvalitetsregistren i Stockholms stad, Norrtälje och Sundbyberg samt för akutsjukhusen i Stockholms län. De Nationella Kvalitetsregistren är Senior Alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registren, Svenska Demensregistret (SveDem) samt RiksSår. Läs mer

Serien "Samhället & äldre" – öppna föreläsningar

Föreläsningsserien "Samhället & äldre" riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Hösten 2017 tar föreläsningarna upp följande teman: "Mat för ett friskt åldrande", "Anhörigomsorgens pris – vad innebär det egentligen att hjälpa en gammal förälder", samt "Åldrande och minne". Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår