Samverkansfrågor

Vården och omsorgen om äldre med stora och sammansatta behov och samverkan mellan huvudmännen har varit i fokus för Äldrecentrums studier sedan stiftelsens start. Äldrecentrum har härmed fått en unik roll att utveckla ny kunskap och bidra till utveckling inom detta område. Denna inriktning ligger väl i linje med regeringens överenskommelse med SKL att ett prioriterat utvecklingsområde de närmaste åren är vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. För närvarande pågår

följande studier;

Äldreteam i Huddinge 
Äldreteamet i Huddinge startade under 2006 och har fått förlängning hela 2011. Det finansieras delvis med nationella stimulansmedel. Det skall ge hemsjukvård och vissa omsorgsinsatser. Det ska ha en hög tillgänglighet dygnet runt. Hemrehabilitering skall erbjudas kontorstid, måndag - fredag. Målet för samverkan är att det inte ska ha någon betydelse för den enskilde vilken huvudman eller vilken verksamhet som ansvarar för vård, omsorg och rehabilitering. För att möjliggöra fortsatt vård i hemmet skall läkare från teamet göra hembesök för snabb bedömning vid försämrat tillstånd. Äldrecentrum har under 2010 utvärderat projektet, och en rapport kommer att redovisas under första kvartalet 2011.

De goda erfarenheter som finns från detta projekt ska på olika sätt spridas vidare, bl.a. via Äldrecentrums nätverk och genom seminarier.

Gränssnitten mellan vårdgivare 
Äldrecentrum har på uppdrag av landstingsrevisorerna, Stockholms stads revisorer och Täby kommuns revisorer belyst regelverk, vårdplanering, tillgång till rehabilitering i hemmet, hämtning och delegering av medicin, medicinsk kompetens i det särskilda boendet, tillgång till korttidsboende. En rapport har överlämnats till de berörda revisionskontoren i januari 2011 för granskning och fortsatt behandling. Denna kommer också att ges ut som Äldrecentrumrapport samt bli föremål för kommande seminarium.

Utvärdering av Demensrådets projekt med mobilt demensteam på Kungsholmen i Stockholm
På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f) och landstingets demensråd har en utvärdering genomförts av ett projekt med ett mobilt demensteam på Kungsholmen i Stockholm. Projektet skulle pågå under perioden hösten 2009 till våren 2011 men avbröts i juni 2010. Utvärderingens övergripande syfte är att ge en beskrivning av hur demensteamets arbete utvecklas under projekttiden samt vilka resultat och erfarenheter som insatserna resulterar i. Syftet är också att utifrån gjorda erfarenheter ge förslag till hur framtida demensteam kan utformas och arbeta samt belysa faktorer som bidrar till att verksamheten kan leva vidare efter projekttiden. Utvärderingen har genomförts med hjälp av kvantitativa metoder, i första hand analys av registerdata, och kvalitativa metoder som intervjuer och observationer. En muntlig rapport har lämnats till Demensrådet och en skriftlig rapport lämnats vid årsskiftet 2010/2011. När rapporten är godkänd ska den tryckas i Äldrecentrums rapportserie.

Demenssjuksköterska Tranebergs vårdcentral 
Inom ramen för Landstingets Demensråds arbete har ytterligare försöksverksamheter identifierats som komplement till studien om nu nedlagda Demensteam Kungsholmen. Vid Tranebergs vårdcentral finns en distriktssköterska som med medel från Demens­rådet arbetar med att stärka arbetet med (tidig) diagnos och stödet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga, i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning och Brommageriatriken. En plan för utvärdering har tagits fram av Äldrecentrum, och utvärderingen ska genomföras under 2011.

Samverkan i Sundbyberg
Demensrådet har erbjudit tre husläkarmottagningar i Sundbyberg medel motsvarande 0,25 distriktssköterska per husläkarmottagning, för att stärka arbetet med personer med demenssjukdom och med Sundbybergs stad. Sundbybergs stad har å sin sida anställt en projektledare för projektet. Projektet har haft svårt att komma igång pga. att husläkarmottagningarna inte fattat beslut. Eventuell utvärdering vilar i avvaktan klarhet om projektet blir av eller inte.

Utvärdering av korttidsboende för personer som skrivs ut från slutenvård
Södermalms stadsdel har beviljats stimulansmedel för att kunna i en randomiserad studie erbjuda fler personer en tids konvalescensvistelse efter slutenvård. En kontrollerad studie har genomförts av Äldrecentrum där olika grupper (de som får korttidsboende som bistånd, de som ansöker om korttidsboende men får avslag men tack vara dessa extra medel får några veckors konvalescensvistelse, de som ansöker om korttidsboende men får avslag och går direkt hem) kunnat jämföras över tid.

Denna studie har utökats med ett uppdrag från Äldreförvaltningen i Stockholms stad att belysa korttidsvårdens verksamhetsgrenar, vilka grupper som har korttidsvård, tänkbara effekter samt hur samverkan bör utformas med landstinget, exempelvis vad gäller rehabilitering.
Den samlade rapporten kommer att färdigställas under februari 2011.

Studie om omhändertagande av multisjuka
Sveriges Kommuner och Landsting genomför under 2010-2011 en nationell kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i 15 kommuner enligt den modell som utvecklats inom Äldrecentrum och som prövats i ett flertal områden i Stockholms län samt i Gävle kommun och landstinget Gävleborg. Kartläggningen syftar till att stödja ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete för att nå en samlad vård och omsorg för äldre i ordinärt boende med sammansatta behov av både vård och omsorg. Den kunskap som tas fram på individnivå kommer att kunna användas som komplement till de data på indikatornivå som samlas in i olika kvalitetsregister och i öppna jämförelser. Äldrecentrum medverkar med projektledning. SKL finansierar denna medverkan.Vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter och 10 samverkansnätverk (projekt F 193)

Nitton försöksverksamheter har beviljats stimulansmedel i enlighet med överenskommelse mellan regeringen och SKL. Med begreppet de mest sjuka äldre avses ”människor i hög ålder som har omfattande och återkommande behov av vårdinsatser från flera vårdgivare/verksamheter både inom kommunen och landstinget”. Försöksverksamheterna ska utgå från de mest sjuka äldres behov av samordnade insatser med höga krav på kvalitet och kontinuitet samt överblick och sammanhang för den enskilde. En viktig målsättning är att äldre personer inte ska behöva administrera och samordna sina vård- och omsorgskontakter på egen hand.

Regeringen har vidare lyft fram tio samverkansnätverk. Nätverken är; Nisse (Malmö), Linnea (hela Kronobergs län), Esther (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda), Närsjukvården i västra Skaraborg, HisSam (Hisingen, Göteborg), Hilma (Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Örebro), TioHundra (Norrtälje), Hand i hand (södra Dalarna), Kersti (Falun), Helga (Västerbottens län).

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en vetenskaplig utvärdering, i syfte att få fram ”generaliserbara slutsatser som kan användas för att sprida goda exempel och stimulera en nationell utveckling på området”. Socialstyrelsen har gett uppdraget till Äldreforskningens hus (ARC och Äldrecentrum). Under våren 2011 genomförs en förstudie, och då ska också en projektplan arbetas fram för utvärderingsfasen, hösten 2011 till och med hösten 2013.

Var dör de äldre?
HSN-f har väckt frågan om en studie för att närmare belysa data som är aktuella för SLL avseende var äldre personer avlider, vårdkonsumtion under sista tiden, omsorgskonsumtion under sista tiden, insatser av anhöriga m.m. Studien planeras ske i samverkan mellan Äldrecentrum och ARC.

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 mars 2011 - 12:55 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår