Uppföljning & kunskap kring äldreomsorgen

Genom SNAC-K ges unika möjligheter att följa äldreomsorgens utveckling. Äldrecentrum genomför utredningar och kunskapsöversikter på uppdrag av huvudmännen och nationella organ. Vi bistår även med kunskap kring fungerande modeller för uppföljning och kvalitetssäkring. Äldrecentrum gör beskrivningar utifrån tillgänglig kunskap inom områden av intresse för politikerna i vägvalet mellan olika handlings­alternativ och följer även den sociala dokumentationens roll för att utveckla äldreomsorgens innehåll.  För närvarande pågår följande studier:

Kunskapsöversikt om multisjuklighet

På uppdrag av och finansierat av Socialdepartementet har Äldrecentrum genomfört en kartläggning av internationell och nationell forskning om multisjuklighet. Studiens mål har varit att ta fram ett kunskapsunderlag baserat på vetenskapliga studier om multisjuklighet för personer 60 år och äldre, med inriktning på framförallt:

  • Möjligheter att identifiera personer i risk för att utveckla multisjuklighet i syfte att utveckla kliniska och förebyggande interventioner
  • Beskriva multisjuka äldre personers hälsoproblem och deras nyttjande av vård och omsorg
  • Beskriva möjligheter att hejda utvecklingen av svåra och multipla hälsoproblem

Studien har publicerats som en statlig offentlig utredning. Uppföljande seminarium har genomförts av Socialdepartementets sociala råd och arbetet med att fördjupa kunskapen om multisjuklighet ska gå vidare på grundval av denna rapport.

Kunskapsöversikt om frivilligverksamhet inom äldrevården

På uppdrag av Socialdepartementet har Äldrecentrum genomfört en kartläggning av internationell och nationell forskning om frivilliga insatser till äldre personer, inkluderande informell hjälp av anhöriga och vänner. Särskilda syften har varit:

  • Studera hur stor andel äldre som får hjälp av anhöriga eller volontärer, omfattning i tid och vad för insatser som ges, i Sverige och internationellt.
  • Studera om frivilliga insatser blivit utvärderade med avseende på deras betydelse för äldre personers välbefinnande, och för hälso- och sjukvårds­systemet.
  • Övergripande beskriva olika sätt att organisera frivilliga insatser i länder med olika traditioner och lagstiftning.

En rapport har färdigställts under januari 2011 och ska nu följas upp via bl.a. Äldrecentrums nätverk för äldres hälsa och som underlag för fortsatt forskning.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 juni 2010 - 08:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår