Folkhälsa för Äldre

SNAC är en naturlig kunskapskälla för alla Äldrecentrums områden. Tillsammans med befolkningsstudierna SWEOLD och CAIDE och landstingets folkhälsoenkät utgör den en självklar bas för arbetet med att öka kunskapen om faktorer som gynnar ett gott åldrande. Lika viktigt är att studera vilka metoder som är framgångsrika att främja hälsan på äldre dar. Detta arbete bör bedrivas i samarbete med Karolinska Folkhälsoakademin och Statens folkhälsoinstitut. För närvarande pågår följande studier;


Analysera och sprida kunskap från Landstingets folkhälsoenkät
Äldrecentrum har medverkat, i personell samverkan med ARC, i förberedelsearbetet för 2010 års folkhälsoenkät, äldredelen, från Stockholms läns landsting. Enkäten 2006 bearbetades av Äldrecentrum på uppdrag av Stockholms läns landsting (ÄC-rapport 2008:2). Medel har erhållits från Landstingets folkhälsoanslag för att bearbeta och analysera data och ta fram en äldrerapport under 2011. Samverkan sker med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och Karolinska folkhälsoakademin.

Förebyggande hembesök
I husläkarmottagningarnas åligganden ingår att erbjuda alla som under året fyller 75 år hälsosamtal i hemmet. CeFAM svarar för fortbildning av distriktssköterskor som ska påbörja hälsosamtal i hemmet och Äldrecentrum har medverkat. Äldrecentrum och CeFAM har utvärderat denna satsning, en slutrapport publicerades under hösten 2010. Uppföljning sker nu via seminarier, handledning mm.

Även flertalet kommuner och stadsdelar i Stockholms stad har under åren 2008-2009 bedrivit förebyggande hembesök finansierat av statliga stimulansmedel och flera har fortsatt under 2010. Äldrecentrum ger stöd via ett nätverk för projektledarna. Det är önskvärt med utvärdering av stadsdelarnas skiftande former av satsningar på uppsökande verksamhet. Äldreförvaltningen har nu ett uppdrag att söka forma mer enhetlig struktur för den uppsökande verksamheten och förebyggande hembesök i staden. Äldrecentrum söker bistå i det arbetet.

Anpassad fysisk aktivitet för hemtjänsttagare
På uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholms stad har Äldrecentrum kartlagt vilka aktiviteter som finns lämpade för att ge möjlighet till motion/träning för personer som har hemtjänst, och vilka hinder som finns för hemtjänsten att stödja sina brukare att delta. Äldrecentrum medverkar i ett nytt nätverk mellan stadsdelsnämnderna, initierat av Äldreförvaltningen. En rapport har lämnats till Äldreförvaltningen, och ett seminarium har genomföras i februari 2011.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 mars 2011 - 09:42 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår