Äldreomsorgens struktur och organisering

En annan central del av Äldrecentrums inriktning är att studera hur en bra vård och omsorg kan utvecklas och organiseras och belysa vilka konsekvenser för den äldre olika organisationsformer, kompetens, bemanning etc. ger. Äldrecentrum ska enligt styrelsens beslut om inriktning fortsätta att följa effekter av kundval och vårdval liksom olika sätt att organisera biståndsbedömning och den äldres egna möjligheter att bestämma över innehållet i sina insatser. Vidare är utformningen av stödet till anhöriga och ledarskapets förutsättningar viktiga områden för fördjupad kunskap. För närvarande pågår följande studier;

Äldre med stora och sammansatta behov – har vårdval Stockholm inne-burit förändringar för dem?
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått i uppdrag av Hälso- och sjuk-vårdsnämndens förvaltning att studera om vården av äldre med stora vård- och omsorgsbehov inom primärvården förändrats efter införande av Vårdval Stock-holm. Denna patientgrupp är dock svår att definiera och i samråd med uppdragsgivaren har Äldrecentrum därför avgränsat studiegruppen till personer som är 80 år eller äldre i behov av att få vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Vid registerdatastudien sker en ytterligare begränsning att de äldre ska ha varit hemsjukvårdspatienter under minst tre månader. Orsak till detta är att det annars är omöjligt att via befintlig registerdata identifiera och studera gruppen.

Studien belyser hur vårdcentralerna tillgodoser de mest sjuka äldres behov av en trygg och samordnad hälso- och sjukvård och hur samverkan sker med vårdgrannar. Studien bedrivs med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. 
En rapport beräknas kommer att vara klar första kvartalet 2011, och följas upp med seminarier.

Direktinskrivning på geriatrisk klinik
Under många år har ambitionen varit att öka direktintag till geriatrisk klinik, för att undvika att den äldre först ska behöva komma till akuten. Detta har fungerat olika för de 11 geriatriska klinikerna. För att stimulera utvecklingen infördes under våren 2009 ett ekonomiskt incitament för klinikerna att ta emot patienter direkt från hemmet. Andelen direktinlägg har sedan dess ökat.

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning önskar få belyst vad som karaktärise-rar den grupp som direktinläggs till geriatriken i förhållande till dem som passerar via akuten. Finns skönjbara skillnader mellan dessa båda grupper? Studien ska beskriva eventuella skillnader i vård- och omsorgssituation i hemmet efter utskrivning från sjukhuset beroende av om personen varit föremål för direktintag till geriatriken eller till akuten; I vilken mån används möjligheten till direktinlägg för personer som bor i särskilt boende, och i så fall i vilka situationer? Finns skillnader mellan olika områden? Kan vi se för-ändringar i slutenvårdstid eller övrig vårdkonsumtion mellan grupperna? Hur är fördelningen av personer som direktinläggs som kommer från ordinärt resp. särskilt boende samt finns det geografiska olikheter och olikheter mellan olika särskilda boenden? Har personerna haft basal hemsjukvård innan?

I en första fas har Äldrecentrum gjort en beskrivning av patientgruppen med hjälp av tillgängliga registerdata, för att med dessa som bas göra en projektplan för fas II.

Hälso- och sjukvården i särskilt boende
På uppdrag av HSN-f har en kartläggning genomförts av hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre med anledning av förändringen med ackreditering av läkare för insatser vid de särskilda boendena. Studiens huvudsakliga syfte var att beskriva läkarvårdens innehåll och omfattning i de särskilda boendeformerna och att studera effekterna av införandet av Vårdval Stockholm för SÄBO-läkare i maj 2008. Ett tydligt resultat, som också bekräftas i andra studier, är behovet av ett tydligt uppdrag från båda huvudmännen till utförarna av hälso- och sjukvård i särskilt boende. Äldrecentrums roll i det arbetet är ännu inte klart.

Multicenterstudie om biståndshandläggningen
Biståndshandläggningen står vid ett vägskäl, där en utvecklingsväg kan vara att stärka den enskildes möjlighet att direkt tillsammans med sitt vårdbiträde utforma insatserna, medan biståndshandläggarens yrkesroll utvecklas mot att vara den äldres kurator och att följa upp att den äldre får de insatser han/hon behöver och önskar. Mer forskning behövs för att ge underlag för den framtida utvecklingen. Arbete har inletts i november 2009 med forskare från FoU Västernorrland, Nestor FoU-center samt Stockholms stads Äldreförvaltning. I dagsläget bedrivs arbetet i seminarieform.

Stödet till anhöriga på Östermalm
Östermalms stadsdelsförvaltning har gett Äldrecentrum i uppdrag att utvärdera pågående arbete med att stödja anhöriga som vårdar närstående äldre. En pro-jektplan har utarbetats. En del är en enkätstudie som kommer att genomföras tillsammans med USK. Därefter ska Äldrecentrum genomföra en intervjustudie. Rapporten ska färdigställas under hösten 2011.

Bemanning demensboende
Kommunfullmäktige i Stockholms stad gav Äldrenämnden i uppdrag att utreda lämplig bemanning vid demensboenden. Äldreförvaltningen uppdrog i sin tur åt Äldrecentrum att svara för denna studie. Uppdraget har redovisats i en rapport i augusti 2010. Studien har väckt uppmärksamhet, och det finns ett behov av att gå vidare för att öka säkerheten i de resultat studien gav.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 mars 2011 - 13:06 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår