Analysera och sprida kunskap från Landstingets folkhälsoenkät

Förberedelsearbetet med årets folkhälsoenkät är igång. Medel från bland annat folkhälsoanslaget kommer att lämnas in för att Äldrecentrum i samverkan med ARC ska kunna bedrivna nätverket för äldres hälsa som en väg att sprida resultaten Läs mer

Hur påverkar vårdvalet äldre med stora vårdbehov?

Äldrecentrum har fått i uppdrag att studera om vården av äldre med stora vård- och omsorgsbehov inom primärvården förändrats efter införande av Vårdval Stockholm. Studien avser att studera om vårdcentralerna har olika sätt att definiera vilka äldre som registreras som hemsjukvårdspatienter samt eventuella skillnader i hur man arbetar med denna patientgrupp. Läs mer

Äldre personer på Kungsholmen kartläggs

Sedan 2001 har äldre personer boende på Kungsholmen fått möjlighet att få sin hälsa studerad. Under 9 år har 3500 personer i åldrarna 60-104 år blivit intervjuade och undersökta av sjuksköterskor, läkare och psykologer för att kartlägga och beskriva åldrandet och de äldres livssituation. Läs mer

Mobilt demensteam utvärderas på Kungsholmen

Ett av Äldrecentrums aktuella utvärderingar är av ett projekt med mobilt demensteam som testades mellan hösten 2009 till juni 2010. Uppdraget är att utvärdera projektet och ge en beskrivning av hur teamets arbete utvecklas samt vilka resultat och erfarenheter som insatserna resulterar i. Även förslag till hur framtida demensteam kan utformas och arbeta kommer att ges.  Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår