Röster från hemtjänsten

- Några erfarenheter från hemtjänsten i Stockholm 2015
2015
Ingrid Hjalmarson

Rapporter

Bilaga till rapporten ”Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten − en kunskapsöversikt” (2015:4).

Stockholms stads mål för äldreomsorgen är bland annat att öka de äldres inflytande och att förbättra personalens arbetsförhållanden. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att i en kunskapsöversikt belysa aktuella frågeställningar för att utveckla hemtjänsten (”Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten – en kunskapsöversikt”, Wånell, 2015). Denna studie, där några beställarchefer, biståndshandläggare, hemtjänstchefer och personal, som arbetar med hemtjänsten i Stockholms stad har intervjuats, var en del i det projektet. Syftet var att få inblickar i hur de som arbetar med hemtjänst upplever förutsättningarna, samt att ta del av eventuella förslag om hur hemtjänsten kan utvecklas och förbättras.

Studien bygger på ett mindre antal intervjuer. Underlaget är därför alltför begränsat för att kunna dra några generella slutsatser om hur hemtjänsten fungerar men ger inblickar i hur de senaste årens förändringar har påverkat förutsättningarna och hur de har upplevts.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 november 2015 - 15:55 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår