Idéburen äldreomsorg

2017
Karin Gens och Sven Erik Wånell

Rapporter
Nyckelord: Organisation och personal

Den idéburna sektorn är en ofta förbisedd regiform inom äldreomsorgen vid sidan om den kommunala och den övriga privata. Med den idéburna sektorn avses organiserad verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser, registrerade trossamfund och liknande associationsformer, men även i icke vinstsyftande aktiebolagsform.

Begreppet idéburen sektor används numera såväl nationellt som av till exempel Famna som organiserar många av de verksamheter som benämner sig idéburna. Denna sektor är dock inte ensam om att vara idé- och värdegrundsdriven.

Det finns få studier som beskriver likheter och skillnader mellan välfärdstjänster utförda i kommunal regi, idéburet respektive med vinstsyfte. Bilden skiftar gällande i vilken mån den idéburna sektorn bidrar till ökad mångfald, utveckling och ett aktivt medborgarskap. Det är svårt att fånga den idéburna sektorns ”själ”, dess särart.

I denna studie belyses vad som är specifikt för äldreomsorg bedriven av idéburna organisationer, vilka hinder och möjligheter som finns för att etablera sig på äldreomsorgsmarknaden samt vad en kommun kan göra för att underlätta för denna sektor.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 september 2017 - 10:03 © Äldrecentrum
Tillbaka »

Kontakt

Karin Gens
utredare
e-post: karin.gens@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 76

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår