Vilken äldreomsorg kommer vi att få i framtiden?

För att veta vilken äldreomsorg som vi kommer att få behöver vi först veta hur det var förr för att kunna jämföra. Var det då bättre förr? Ja, det menar professor Mats Thorslund, i alla fall i den aspekten att det inte fanns lika många äldre att ta hand om eftersom att man inte blev lika gamla förr som idag. 

1975 gick det 25 personer i yrkesverksamma åldern på varje 80 år och äldre, idag är det 12 personer i yrkesverksamma åldern på varje person som är 80 år och äldre berättade Mats Thorslund på seminariet ”Äldreomsorg igår, idag och imorgon” som Äldrecentrum arrangerade med ABF Stockholm och Arena Idé .

-   Vem ska ta hand om oss när vi blir gamla om andelen yrkesverksamma minskar och antalet äldre ökar? frågade Mats som berättade att denna utvecklings syns runt om i hela världen.  

Förutom ökningen av äldre personer så har omhändertagandet av äldre förändrats. Det är exempelvis färre personer som får hemtjänst 2010 än i slutet av 1970 talet och idag tar vi hand om personer som för 20 år sedan skulle ha bott på institution. D.v.s. för 20 år sedan behövde personalen bara utföra hushållssysslor, idag är arbetsuppgifterna mycket mer krävande då den äldre är sjukare när hon/han bor hemma.

Mats berättade att även om antalet äldre ökar så står de samhälliga resurser kvar på samma nivå.

Detta försöker vi lösa på olika sätt genom exempelvis utbildning, konkurrens, omdefinitioner, valfrihet mm och det mesta av detta är inte vetenskapligt beprövat.

Förutom bristande resurser ser Mats Thorslund genom studier en olikhet i vården och det gäller inte biståndsbedömningen utan valet av kommun som man bor i.

Dagens problem som jag ser det är att det prioriteras utifrån ekonomin och inte behov. Det finns även ett avstånd mellan behov och resurser samt ett gap mellan mål/förväntningar och resurser som ökar.

Efter Mats presentation om vad som har hänt inom äldreomsorgen sedan 1970- talet med resurser, hälsa och demografi så var det docent Mårten Lagergren tur att prata om framtidens behov och resurser.

Mårten började att berätta om svårigheterna med att mäta framtiden och visade att flera mätningar på ohälsa och funktionsnedsättning sker på många olika sätt. Men trots det vet vi att kvinnor 85 år och äldre är och kommer att vara huvudgruppen för framtidens äldreomsorg. Men kvinnornas hälsa utvecklas sämre än mäns och medellivslängden hos kvinnorna växer långsammare vilket innebär att männen kommer ikapp.

Vad kommer då äldreomsorgen att kosta i framtiden? Mårten menar att det kommer att bli en kostnadsökning på mellan 50-70 % bara i personalens löner. Därutöver finns det olika faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen, bland annat tillgången till hjälp och stöd i familj och socialt nätverk samt den äldres egna benägenhet att söka offentlig vård och omsorg. Även den framtida vårdstrukturen är viktig att ta i beaktning. Kommer vi att fortsätta att bo hemma eller få en heldygnsomsorg.

Vården och omsorgens inverkan på hälsa och funktionsförmåga påverkar den framtida kostanden och här kommer förebyggande insatser och rehabilitering in i bilden sa Mårten.

Även våra vardagsrutiner och förändrade levnadsvillkor påverkar vår framtida omsorg och dess kostnader. Förr i tiden var det okej att duscha en gång i veckan, idag vill vi gärna duscha varje dag och dessa rutiner kommer att påverka kostnaderna.

Äldreomsorgen kostade 2010 3,2 procent av bruttonationalprodukten vilket är den största andelen i världen, sa Mårten som påpekade att det är viktigare att diskutera hur vi får folk att arbeta och att arbeta länge än att ställa frågan om vad äldreomsorgen ska kosta.

Utmaningarna i framtiden blir alltså att fler äldre kommer att kosta mer pengar och vem betalar? Hur får man unga att välja vården om den inte värdesätts?

Hur är det då att driva hemtjänst idag under de förutsättningar som forskningen visar? Det var Sanna Möller från Borgerskapets Vård- och omsorgsboende och Lillemor Viklund på Södermalms hemtjänst där för att berätta.

-  Det behövs tid, personal och ledarskap för att få vården och hemtjänsten att fungera berättade Sanna som arbetade på Borgerskapet, en verksamhet som idag är nerlagd.

Sanna fortsatte att prata om kvalité som är väldigt subjektiv. Vad betyder det i praktiken? Hur ska verksamheterna leva upp till den äldres krav? Genom att biståndshandläggare och hemtjänsten har ett bra samarbete.

-  Det är människor vi arbetar med och de har olika behov och önskningar. Om tiden från biståndshandläggaren är för knapp så blir vårdpersonalen blir tvungna att prioritera.

Även Lillemor Viklund från Södermalms hemtjänst påpekade svårigheten med att både tjäna pengar och att samtidigt utföra ett kvalitativt arbetet .

-   Vi har 750 brukar med olika vård och omsorgsbehov. En del patienter har fått bistånd men vill inte ha det och då krävs tid för att skapa förtroende till att hjälpa den äldre på hans eller hennes villkor.

Precis som Mats hade berättat i inledningen så kunde Lillemor bekräfta att Hemtjänsten idag sköter lika sjuka människor som finns på vård och omsorgsboenden men under helt andra förutsättningar. 

På ett äldreboende finns tekniska hjälpmedel, sjuksköterskor, arbetsterapeut med flera. Vad har hemtjänsten i det enskilda hemmet? Ingenting!

På Södermalms hemtjänst finns 103 diagnostiserade personer med demenssjukdom men Lillemor tror att mörkertalet är stort. De har även 300 personer med allmän åldersskörhet och i dagsläget 4 personer i palliativt tillstånd.

-  Om nerskärningen i biståndsbesluten fortsätter att minska kommer inte hemtjänsten att överleva. Det skapar ovärdiga situationer för den äldre sa Lillemor som också menade att utbildningarna inom vård och omsorgen inte är anpassad för hemtjänsten utan för boenden.

Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan de fyra föreläsarna och det flertal politiker fanns i publiken som ställde intressant frågor.

Seminariet "Äldreomsorg igår, idag och imorgon" kommer även att hållas på Almedalen i Visby måndagen den 4 julikl 13.00-14.30 på Visby Arbetareförening, Kinbergs plats 8.

Publicerad 2011-06-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 juni 2011 - 13:21 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår