Verktyg för systematiskt förbättringsarbete

Chefer, ledare och medicinskt ansvariga sköterskor var inbjudna till en eftermiddag i Bringsalen på Ersta Konferens för att få en inblick i de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Svenska Palliativregistret.


- Kvalitetsregister är en guldgruva för kvalitetsutveckling, uppföljning och forskning inom hälso och sjukvård. Det menar Christina Riddebäck, Projektledare på FOU.nu som inledde konferensen  ”Bättre liv för sjuka äldre – Team Stockholms län”.

”Bättre liv för sjuka äldre” är benämningen på SK L:s prioriterade satsning på att införa ett vårdpreventivt arbetssätt, öka kunskapen om resultaten inom vård och omsorg om äldre och att tillämpa en evidensbaserad praktik i vardagen. I Stockholms län arbetar sex utvecklingsledare vars uppgift är att samordna arbetet i länet och vara motorer i förbättringsarbetet kring de mest sjuka äldre och konferensen är en del i detta arbete.

I Sverige har vi ett 90 – tal olika register och genom konferensen på Ersta, som var den sista av tre, skulle deltagarna få med sig kunskap kring två av dessa och hur de tillsammans med sina  medarbetare och enhet kan utveckla och mäta utförd vård samt förstår vad det innebär att arbeta med kvalitetsregistren.


Vad är det palliativa registret och hur kommer man igång med arbetet? Det berättade Marie Louise Ekeström, fältarbetare  i Stockholm om.

- Genom register kan vi registrera hur personer har det då de dör. Alla ska ha en jämlik sjukvård i slutet av livet och Palliativ registret har som mål att förbättra vården i livets slutskeende. Registret mäter vårdens innehåll sista veckan före dödsfallet och det ska vara lika självklart att registrera i registret som när en läkare skriver ett dödsattest.

Genom att registrera kan man själv som registrerad enhet ta ut och titta på statistiken. Därefter kan resultatet diskuteras i arbetsgruppen på arbetsplatsen.

- Palliativa registret är ett redskap för att arbeta med förbättringsarbete. Att börja arbeta med kvalitetsregister innebär frågor som ger upphov till reflektion och diskussion omkring vården hos vård och omsorgspersonalen. När resultaten ges tillbaka till personalen så kan man förbättra sig och vi vill ju alla göra ett så bra jobb som möjligt. Sa Marie Louise som ser registreringen som ett kontinuerligt processarbete.

Registret följer vardagsarbetet genom hela vårdkedjan
Senior Alert var det andra kvalitetsregistret som publiken fick ta del av. Arbetet med Senior alert grundas på riskbedömning, åtgärd och uppföljning av undernäring, fall och trycksår. För vårdtagare inom såväl slutenvård som primärvård/hemsjukvård och kommunal äldreomsorg hänger detta tätt samman och uppstår oavsett diagnos. Syftet med Senior alert är att skapa en bra systematik för det förebyggande arbetet. Registret medvekar till utvecklandet av ett nytt arbetssätt, vilket ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den.

Anna Larsson är utvecklingsledaren i länet inom Senior alert och arbetar för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Hon hade en genomgång av Senior alerts hemsida och registreringssystem samt berättade om vikten av att göra riskbedömningar.

Senior alert är ett register sedan 2008 och uppdateras kontinuerligt. Registret följer vardagsarbetet genom hela vårdkedjan:- riskbedömning- åtgärd- uppföljning.

- Varför ska vi göra riskbedömningar? Jo, för att vi bryr oss om den äldre sa Anna.

Intresset för kvalitetsregister är stort och den tredje konferensen om registren hade lockat ett 50 tal personer till Bringsalen .

 

 

Publicerad 2011-05-27
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 maj 2011 - 10:16 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår