Vårdplanering och anhörigstöd - Äldrecentrums senaste rapporter

Nu har Äldrecentrum publicerat ytterligare två rapporter. Den första heter "Att få inflytande över sin egen vårdplanering" och är en utvärdering av KomSam, ett gemensamt projekt av Nacka kommun och Nackageriatriken vars mål var att minska äldres oro inför den samordnade vårdplaneringen och inför hemgången.

"Terapi som anhörigstöd" är titeln på den andra rapporten från Äldrecentrum. Rapporten har studerat stödet till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende.

Rapport 2012:2
Att få inflytande över sin egen vårdplanering
Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering
Jenny Österman, Anita Karp

Nacka kommun och Nackageriatriken upplevde att äldre var oroliga inför den samordnade vårdplaneringen och inför hemgången. Tillsammans ville de ändra på detta och startade därför projektet KomSam. En äldrevägledare vars uppdrag var att förbereda den äldre, och ibland även den äldres anhöriga, inför vårdplaneringen och inför hemgången, infördes på Nackageriatriken.

Äldrecentrum fick uppdraget att följa projektet och beskriva dess resultat. Projektet har medfört flera vinster framförallt för de äldre, men också för personalen. Intervjuerna visade att de äldre upplevde mötena med äldrevägledaren som positiva. Genom mötena fick de information och hade möjlighet att förbereda sig inför den samordnade vårdplaneringen. De flesta kände sig väl förberedda och tyckte att de hade både inflytande och kontroll vid själva vårdplaneringstillfället. Nacka kommuns enkät tydde på att fler äldre kände sig trygga inför hemgången efter än före införandet av äldrevägledaren. Projektet har också lett till att fokus i större utsträckning hamnat på den äldre vid vårdplaneringsmötet. Projektet KomSam har även stärkt samarbetet mellan geriatriken och kommunen och ökat förståelsen för varandras verksamheter och arbetsrutiner.

Rapport 2012:6
Terapi som anhörigstöd
Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende
Eva Norman, Ingrid HjalmarsonFör att stödja anhöriga med behov av extra stöd i samband med en närståendes flytt till äldreboende erbjöd Östermalms stadsdelsförvaltning under 2011 anhörigstöd i form av terapi, så kallat fördjupat anhörigstöd. Måler med det fördjupade anhörigstödet var att stödja anhöriga som gått igenom den svåra processen att fatta beslutet om närståendes flytt. En terapeut ledde sammankomsterna och stadsdelsförvaltningens anhörigkonsult var behjälplig i detta arbete.

Stiftelsen Äldrecentrum fick i uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning att göra en deskriptiv studie av deltagarnas erfarenheter av att vara med i pilotprojektet med fördjupat anhörigstöd. Syftet med denna studie var att beskriva vad det fördjupade anhörigstödet innebär samt att redogöra för deltagarnas erfarenheter.

Möjligheten för anhöriga att få hjälp att bearbeta sorg och förlust behöver uppmärksammas i större utsträckning i det anhörigstöd som ges. Pilotprojektet ”Fördjupat anhörigstöd” är en intressant stödform som visar att behov finns av stöd till anhöriga i en svår och utsatt situation.

 

Publicerad 2012-04-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 april 2012 - 09:54 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår