TioHundra - ett samarbetsprojekt mellan kommun och landsting utvärderas

TioHundra är ett unikt samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. TioHundraprojektet startade i januari 2006 efter ett beslut om en ”Gemensam organisation för hälso- och sjukvård i Norrtälje kommun”.

Syftet med projektet är att trygga en långsiktigt hållbar struktur och god kvalitet i sjukvården och omsorgen i Norrtälje samtidigt som man skapar effektivare vård och omsorg över huvudmannaskapsgränserna, dvs mellan landsting och kommun. Förändringen ska stödja den lokala samverkan för att möta de vanligast förekommande omsorgs- och sjukvårdsbehoven. 

TioHundra avslutas 2012 och under 2011 ska Äldrecentrum tillsammans med Medical Management Centrum (MMC) och Leading Health Care (LHC) gemensamt genomföra en vetenskaplig utvärdering av projektet. Utvärderingen ska belysa hur väl syftet med projektet har uppnåtts, samt vilka faktorer som påverkat utvecklingen. 

Utvärderingen ska kunna användas som underlag för ställningstagande till hur Norrtäljebornas vård- och omsorgsbehov skall tillgodoses fr.o.m. 1 januari 2013.

-         Eftersom projektet i stora stycken är ett unikt försök att lösa den problematik med glapp mellan landstingets vård och kommunens omsorg som många i Sverige brottas med, tror vi att en samlad vetenskaplig studie kan ha stort intresse också utanför vår egen region och även internationellt, säger Sven Erik Wånell, direktör på Äldrecentrum och ansvarig utredare för Äldrecentrums del av utvärderingen.

Övergripande frågeställningar som ska belysas är i vilken utsträckning Tiohundraorganisation bidragit till helare vårdkedjor över huvudmannaskapsgränserna och ytterst lett till högre kvalitet i såväl vård som omsorg. Utvärderingen ska också belysa möjliga framtida handlingsalternativ för de centrala aktörerna SLL och Norrtälje Kommun.

 

Sista december 2011 ska slutlig utvärdering av projektet finnas klar.

Publicerad 2011-06-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 juni 2011 - 15:29 © Äldrecentrum

Kontakt

Sven Erik Wånell
08-690 58 09
070-725 03 65
 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår