Stort intresse för språk- och arbetsplatslärande

Att använda all erfarenhet från ArbetSam och SpråkSam är ett lyckosamt sätt att sprida och etablera kunskap. Det var ett av budskapen som Karina Uddén, Länsstyrelsen, förmedlade vid inledningen till EU-projektet TDAR:s slutkonferens och konstaterade att modellen som arbetats fram är bra för struktur, integration och språkutveckling. På konferensen deltog mer än 50 tjänstemän, chefer, fackliga företrädare, lärare och utbildningsansvariga (även från Danmark), språkombud och reflektionsledare.

 Karina Uddén. 

Ylva Disheden, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholm, var moderator för dagen som ägde rum den 9 september.

Projektet TDAR har drivits mellan åren 2013 och 2015. Projektets namn står för Transfer and Development of ArbetSam Results. I projektet har Äldrecentrum samarbetat med Oxfordshire Skills Escalator Centre i Storbritannien, Nazaret Zentroa i Spanien, interculture. de i Tyskland, UC Leuven-Limburg i Belgien och Stockholms stad. Tillsammans har man översatt och bearbetat material och arbetssätt som togs fram i språkprojekten SpråkSam och ArbetSam.

I projektet Arbetsam utbildades språkombud och reflektionsledare och man stöttade lärare och chefer. Målet var att arbetsplatsernas gemensamma språk skulle stärkas. Modellen som arbetades fram i projekten SpråkSam och ArbetSam har spridits till de övriga länderna: Modellen har varit användbar för flera av länderna, men de har också upptäckt svårigheter och lokala utmaningar. De övriga europeiska länderna har i sin tur delat med sig av sin kunskap om arbetsplatslärande, interkulturell kommunikation och språkforskning.

Clara Lindblom (bilden till vänster), äldreborgarråd i Stockholm och styrelseordförande för Stiftelsen Äldrecentrum öppnade konferensen och berättade om Stockholms utmaningar gällande rekrytering när det gäller personal till äldreomsorgen.

Carina Hammar, Universitets- och Högskolerådet, som ansvarar för Lifelong Learning-programmen där TDAR är ett av projekten berättade om övriga satsningar som görs inom EU. Universitets- och högskolerådet kommer också att utvärdera projektet.

Kerstin Sjösvärd (bilden nedan till vänster), projektledare för TDAR vid Stiftelsen Äldrecentrum, berättade att spridningen och utvecklingen av erfarenheterna från projekten nu fortsätter i Sverige. Skolverket har gett ett uppdrag att ta fram ett nytt utbildningsmaterial för språkombudsutbildning samt att utbilda nya språkombudsutbildare i Sverige så att utbildningen nu kan spridas nationellt. I detta arbete arbetar Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum tillsammans på uppdrag av Vård- och Omsorgscollege. Zenita Cider från Vård och omsorgscollege deltog också vid konferensen och berättade om utbildningen. Kunskapsutbytet kommer också fortsätta internationellt genom nätverket Language for Work där 31 europeiska länder är representerade.

Nereba Peña från Nazaret Zentroa i Spanien, berättade om utmaningarna i landet, där fler än en tredjedel av invånarna redan från början har två språk.

Florian Frommeld från Interculture.de, Jena universitet, Tyskland berättade om deras arbete med att översätta material och anpassa modeller för språkombud och reflektion. De har också arbetat mycket med utveckling av utbildningarnas interkulturturella innehåll. Bland annat har det tagit fram en utbildning med E-learning-moduler om interkulturell kommunikation.

Jesse Verschuren från UC Leuven Limburg i Belgien berättade om det reflektionsverktyg som de utvecklat. Verktyget tar sin utgångspunkt i att man ska se vården och omsorgen utifrån olika perspektiv, uppmärksamma de egna handlingarna, dela goda erfarenheter med andra och utgå från en personcentrerad vård.

Karin Sandwall från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, talade om det långa samarbetet mellan projekten och Nationellt centrum och om hur viktigt det är att lära av varandra.

Alexander Bradell från Oxfordshire Skills Escalator Center, i Storbritannien har hjälpt till att översätta material från ArbetSam samt testat det i England. Han har också haft uppdraget att följa och göra en intern utvärdering av projektet. Utvärderingen fortgår men hittills har man sett att ArbetSams modell har potential att berika arbetplatslärandet på flera sätt och att TDAR har gjort modellen tillgänglig för partnerländerna i projektet och även utanför projektets ramar. De deltagande länderna har också startat vidareutveckling av modellen på hemmaplan.

Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, avslutade konferensen.

Se presentationerna i sin helhet här>> 

Publicerad 2015-09-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 september 2015 - 16:21 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår